สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์)

สำนัก :ธรรมศาสตร์และการเมือง
ประเภทวิชา :ปรัชญา
สาขาวิชา :ศาสนศาสตร์
ที่อยู่ :วัดญาณเวศกวัน ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๒๑๐
คุณวุฒิ:
เปรียญธรรม ๙ ประโยค (ขณะเป็นสามเณร)
ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๑) มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๐๕
ตำแหน่ง:
ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระศรีวิสุทธิโมลี, ๒๕๑๒
ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชวรมุนี, ๒๕๑๖
ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพเวที, ๒๕๓๐
ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมปิฎก, ๒๕๓๖
ได้รับพระราชทานสถาปนาสมศักดิ์เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏที่ พระพรหมคุณาภรณ์ สุนทรธรรมสาธก ตรีปิฎกปริยัติโกศล วิมลศีลาจาร ศาสนภารธุราธร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี, ๒๕๔๗
ผู้ช่วยเลขาธิการ, รองเลขาธิการ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๐๗
เจ้าอาวาสวัดพระพิเรนทร์, ๒๕๑๕-๒๕๑๙
เจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน, ๒๕๓๗-ปัจจุบัน
เกียรติคุณ:
ได้รับการประกาศเกียรติคุณในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา ในการฉลอง ๒๐๐ ปี กรุงรัตนโกสินทร์, ๒๕๒๕
ได้รับรางวัลวรรณกรรมชั้นที่ ๑ ประเภทร้อยแก้ว สำหรับงานนิพนธ์พุทธธรรม จากมูลนิธิ ธนาคารกรุงเทพ, ๒๕๒๕
ได้รับพระราชทานโล่รางวัลมหิดลวรานุสรณ์, ๒๕๓๒
ได้รับรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ สังข์เงิน สาขาเผยแผ่พระพุทธศาสนา, ๒๕๓๓
ได้รับรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพ จากองค์การยูเนสโก (UNESCO Prize for Peace Education), ๒๕๓๗
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ประกาศเชิดชูเกียรติเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม, ๒๕๓๘
รางวัล สาโรช บัวศรี ปราชญ์ผู้ทรงศีล จากมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ, ๒๕๔๔
มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก ถวายตำแหน่ง เมธาจารย์ (Most Eninent Scholar) ในฐานะนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาสายเถรวาท, ๒๕๔๗ - พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕ - ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาปรัชญา) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๒๙ - ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาหลักสูตรและการสอน) จากมหาวิทยาศิลปากร, ๒๕๒๙ - ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาศึกษาศาสตร์-การสอน) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๓๐ - อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๑ - ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาภาษาศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๑ - การศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาปรัชญาการศึกษา) จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๓๓ - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศึกษาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๓๖
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ๒๕๓๗
ตรีปิฏกาจารย์กิตติมศักดิ์ จากนวนาลันทามหาวิหาร รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย, ๒๕๓๘
อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาจริยศาสตร์ศึกษา) จากมหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๘
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๑
ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาพุทธศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒
ศาสตราจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาปรัชญาวิชาการบริหารองค์กร) จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม, ๒๕๔๕
ผลงานสำคัญ:
บรรยายวิชาพระพุทธศาสนากับวัฒนธรรมไทยที่ University of Pennsylvania, Swarthmore College และ Harvard University สหรัฐอเมริกา หนังสือ
พจนานุกรมฉบับประมวลศัพท์
พจนานุกรมฉบับประมวลธรรม
พุทธธรรม
สถาบันสงฆ์กับสังคมไทยในปัจจุบัน
พจนานุกรมพุทธศาสตร์
จารึกอโศก
ธรรมนูญชีวิต
มองอเมริกาแก้ปัญหาไทย
พระพุทธศาสนากับสังคมไทย
ความเชี่ยวชาญ:
ด้านปรัชญา ศาสนา ภาษาบาลีและสันสกฤต