ศาสตราจารย์เพ็ชรี สุมิตร (ราชบัณฑิต)

สำนัก :ธรรมศาสตร์และการเมือง
ประเภทวิชา :ประวัติศาสตร์
สาขาวิชา :ประวัติศาสตร์เอเชีย
ที่อยู่ :๑๙๙/๙ ถนนรัชดาภิเษก ซอย ๒๕ แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
คุณวุฒิ:
ปริญญาตรี (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียสเตต, ๒๕๐๓
ปริญญาโท (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์, ๒๕๐๕
ประกาศนียบัตรจาก Institute of World Affair, นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
ตำแหน่ง:
ราชบัณฑิต
ประธานบรรณาธิการจัดทำสารานุกรมประวัติศาสตร์สากล ภูมิภาคเอเชีย
ประธานมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
กรรมการเอกลักษณ์ของชาติ
ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการอุดมศึกษา
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดที่ได้รับพระราชทาน มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. ๒๕๓๖
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๓ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาประวัติศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์สากล พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นศิษย์เกียรติยศโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑
ผลงานสำคัญ:
ประวัติอารยธรรมญี่ปุ่น, ประวัติอารยธรรมอินเดีย, ประวัติอารยธรรมจีน, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๑๖, ๒๕๒๐
เอเชียตะวันออกยุคใหม่ เล่ม ๑-๒ ไทยวัฒนาพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๕๐, ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เล่ม ๑-๒, โครงการตำราสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น, โครงการญี่ปุ่นศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา, ๒๕๕๓ ประวัติศาสตร์พม่า, โครงการตำราสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์, กรุงเทพฯ, ๒๕๑๙, ๒๕๔๘ ประวัติศาสตร์เวียดนาม, โครงการตำราสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ กรุงเทพฯ, ๒๕๑๗, ๒๕๕๐ อารยธรรมยุคใหม่ ภาค ๕ กรุงเทพฯ ๒๕๑๘ โมกุล กรุงเทพฯ ๒๕๒๙ ประวัติศาสตร์อินโดนีเซีย โครงการตำราสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒ บนเส้นทางสายใหม่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ๒๕๒๕ เวียดนาม, ประวัติศาสตร์ฉบับพิสดาร โครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๕ มูฆัล จักรพรรดิบันลือโลก, บรรณกิจเทรดดิ้ง, พ.ศ. ๒๕๕๔
ความเชี่ยวชาญ: