ศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี ดุ๊ก (ราชบัณฑิต)

สำนัก :ธรรมศาสตร์และการเมือง
ประเภทวิชา :ประวัติศาสตร์
สาขาวิชา :ประวัติศาสตร์ยุโรป
ที่อยู่ :๑๓๗ ซอยมีสุวรรณ ๓ สุขุมวิท ๗๑ แขวงพระโขนงเหนือแยก ๓ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
คุณวุฒิ:
อักษรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๔๙๓
อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๔๙๔
Cert. De Langue Pratique (เกียรตินิยม) จาก Universit? de Grenoble ประเทศฝรั่งเศส, ๒๔๙๕
Cert. De Phon?tique Degr? Sup?ricur (เกียรตินิยม) จาก Sorbonne มหาวิทยาลัยปารีส ประเทศฝรั่งเศส, ๒๔๙๕
Dip de Doctorat d? Universit? de Paris (en histoire) เกียรตินิยมอันดับ ๑ (ดุษฎีบัณฑิตทางประวัติศาสตร์) จาก Sorbonne มหาวิทยาลัยปารีส ประเทศฝรั่งเศส, ๒๔๙๕
ตำแหน่ง:
เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๓๐-๒๕๓๔ และ ๒๕๓๔-๒๕๓๘
ประธานคณะบรรณาธิการจัดทำสารานุกรมประวัติศาสตร์สากล ภูมิภาคยุโรป
เกียรติคุณ:
นักเรียนเก่าเขมะสิริดีเด่น
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
ศาสตราจารย์กิตติคุณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๒
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๓๗
ผลงานสำคัญ:
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย (สยาม) กับประเทศฝรั่งเศสในคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ ตามเอกสารกระทรวงการต่างประเทศ, กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๓๙
การต่างประเทศกับเอกราชและอำนาจอธิปไตยของไทย (ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๔ ถึงสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม) พิมพ์ครั้งที่ ๒, กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๔ - มนุษย์กับอารยธรรม (เขียนร่วม), โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๔
ความเชี่ยวชาญ:
ประวัติศาสตร์