ศาสตราจารย์กิตติคุณ ไพฑูรย์ พงศะบุตร (ราชบัณฑิต)

สำนัก :ธรรมศาสตร์และการเมือง
ประเภทวิชา :สังคมศาสตร์
สาขาวิชา :ภูมิศาสตร์
ที่อยู่ :๕๐ ซอยวชิรธรรมสาธิต ๓๒ ถนนสุขุมวิท ๑๐๑/๑ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ ๑๐๒๖๐
คุณวุฒิ:
อักษรศาสตรบัณฑิต, อนุปริญญาครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรีและปริญญาโท มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร
อนุปริญญาวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยเซนต์แอนดรูส์ สหราชอาณาจักร
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยฮาวาย สหรัฐอเมริกา
ปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง:
ประธานคณะราชบัณฑิตที่ปรึกษา, ๒๕๔๘-๒๕๕๒
ประธานคณะกรรมการจัดทำอักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย
ประธานคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมชื่อภูมิศาสตร์สากล
กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์สารสนเทศภูมิศาสตร์
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ, ๒๕๒๖
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก, ๒๕๓๑
อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิสิตเก่าดีเด่น คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัล "ท่องเที่ยวแผ่นดินทอง" มอบให้โดยนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้บำเพ็ญประโยชน์อย่างยิ่งแก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย
ผลงานสำคัญ:
เรียบเรียงและร่วมเรียบเรียงตำราภูมิศาสตร์ประมาณ ๑๕ เล่ม มี ๑ เล่ม ได้รับการแปลและพิมพ์เผยแพร่ในประเทศญี่ปุ่น
ร่วมเรียบเรียงหนังสือคู่มือการอบรมมัคคุเทศก์ จัดพิมพ์โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เขียนบทความทางวิชาการเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ประเทศไทย ประมาณ ๒๐ เรื่อง มี ๑ เรื่อง ได้รับการลงพิมพ์ในวารสารที่ประเทศเยอรมนี
เป็นสาราณียกรหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ความเชี่ยวชาญ:
ภูมิศาสตร์ประเทศไทยในด้านต่าง ๆ
พจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์และอักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย
การศึกษาชื่อสถานที่และแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย - สารานุกรมไทย