ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (ภาคีสมาชิก)

สำนัก :ธรรมศาสตร์และการเมือง
ประเภทวิชา :ศึกษาศาสตร์
สาขาวิชา :ศึกษาศาสตร์มาตรฐานและคุณภาพทางการศึกษา
ที่อยู่ :๑๕๔/๘ หมู่บ้านสัมมากร ซอยซี-๒ ถนนสุขาภิบาล ๓ เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ ๑๐๒๕๐
คุณวุฒิ:
ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๑๐
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๑๖
Ph.D. (อุดมศึกษา) มหาวิทยาลัยพิตต์สเบิร์ก สหรัฐอเมริกา, ๒๕๑๙
ตำแหน่ง:
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
กรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.ก.ม. ประเมินประสิทธิภาพการสอน
อนุกรรมการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ประธานคณะทำงานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
เกียรติคุณ:
อาจารย์ดีเด่นสาขาสังคมศาสตร์ ที่ประชุมอาจารย์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
ศิษย์เก่าดีเด่นภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลผู้เขียนบทความทางการศึกษาดีเด่น โล่รางวัลศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา
ผลงานสำคัญ:
หนังสือ
ภาวะผู้นำไทยกับโลกาภิวัตน์ภายในอุดมศึกษาไทย : เส้นทางสู่อนาคต, ๒๕๕๐
ก้าวสู่การศึกษาที่มีวิจัยเป็นฐาน, ๒๕๔๘ ตำรา
หลักสูตรการศึกษาทั่วไป : หลักการและวิธีดำเนินการ, ๒๕๕๐
มหาวิทยาลัยไทยหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ : กรรีการปรับเปลี่ยนสู่สังคมสมัยใหม่, ๒๕๔๘
กระบวนทัศน์ใหม่ในการบริหารจัดการอุดมศึกษาไทย, ๒๕๔๖ งานวิจัย
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย, ๒๕๔๘
สภาพปัจจุบันและแนวโน้มของวิธีการศึกษาทั่วไปในมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในระบบการศึกษา, ๒๕๔๓
ความเชี่ยวชาญ:
การพัฒนาหลักสูตร
การบริหารการศึกษา
การพัฒนาและการประเมิน