ศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพร สิริกาญจน (ภาคีสมาชิก)

สำนัก :ธรรมศาสตร์และการเมือง
ประเภทวิชา :ปรัชญา
สาขาวิชา :อัคฆวิทยา
ที่อยู่ :๔๕๔/๙๙ หมู่บ้านทิวสนโครงการ ๑ ลาดพร้าว ๘๗ แยก ๒๒ ถนนลาดพร้าว กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
คุณวุฒิ:
อักษรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) (ปรัชญา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ปรัชญา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ศาสนศึกษา) มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา
ตำแหน่ง:
รองศาสตราจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
ผลงานสำคัญ:
ภัทรพร สิริกาญจน. หน้าที่ของพระสงฆ์ตามพุทธบัญญัติ : แนวคิดและบทบาทของพระคำเขียน สุวณฺโณ ในการพัฒนาชุมชน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๖.
สนอดกราส, เอเดรียน. สัญลักษณ์แห่งพระสถูป (The Symbolism of the Stupa). พิมพ์ครั้งที่ ๒. แปลบางส่วนและบรรณาธิการโดย ภัทรพร สิริกาญจน. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์อัมรินทร์วิชาการ, ๒๕๔๑.
มุลลิน, เกลน เอช. มรณสติแบบธิเบต (Death and Dying). พิมพ์ครั้งที่ ๒. แปลโดย ภัทรพร สิริกาญจน. กรุงเทพฯ : ส่องศยามจำกัด, ๒๕๔๕.
ภัทรพร สิริกาญจน. ความรู้พื้นฐานทางศาสนา. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๖.
Sirikanchana, Pataraporn. A Guide To Buddhist Monasteries and Meditation Centres in Thailand. Bangkok : The World Fellowship of Buddhists, 2004.
ความเชี่ยวชาญ:
พุทธศาสนศึกษา
จริยศาสตร์
ศาสนาเปรียบเทียบ
ปรัชญาประยุกต์