ศาสตราจารย์ ดร.มนัส สุวรรณ (ราชบัณฑิต)

สำนัก :ธรรมศาสตร์และการเมือง
ประเภทวิชา :ภูมิศาสตร์
สาขาวิชา :ภูมิศาสตร์มนุษย์
ที่อยู่ :๑๘๑/๑๗๙ ถนนโพธาราม ซอย ๙ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
คุณวุฒิ:
การศึกษาบัณฑิต (ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน
M.S. (Geography) มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียสเตต สหรัฐอเมริกา
Ph.D. (Geography) มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียสเตต สหรัฐอเมริกา
Diploma in Rural Surveys, I.T.C., ประเทศเนเธอร์แลนด์
ตำแหน่ง:
อาจารย์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศาสตราจารย์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์ช้างเผือก
ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา (๒๕๓๘)
ศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยครูเทพสตรี
ผลงานสำคัญ:
งานวิจัย
เกณฑ์มาตรฐานการหลอมรวม ยุบรวม และยกฐานะสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ดัชนีชี้วัดมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย
บทบาทของประเทศในการเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาในภูมิภาค
โครงการบริหารจัดการนิเวศลุ่มน้ำปิง
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
ความเชี่ยวชาญ:
ภูมิศาสตร์ประชากร
ภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม
เทคนิคและระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิศาสตร์