นาย มีชัย ฤชุพันธุ์ (ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์)


สำนัก :ธรรมศาสตร์และการเมือง
ประเภทวิชา :สังคมศาสตร์
สาขาวิชา :นิติศาสตร์
ที่อยู่ :บริษัท สำนักงานกฎหมายมีชัย ฤชุพันธุ์ จำกัด ๕๔ อาคารบีบี ชั้น ๑๕ ห้อง ๑๕๑๓ ถนนอโศก
คุณวุฒิ:
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๐๔
ปริญญาโท ด้านกฎหมายเปรียบเทียบ จาก Southern Methodist University สหรัฐอเมริกา, ๒๕๐๙
ฝึกงานโครงการ Legislative Internship Program ของรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา, ๒๕๐๙-๒๕๑๐
ตำแหน่ง:
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, ๒๕๒๐-๒๕๒๒, ๒๕๓๒-๒๕๓๔
สมาชิกวุฒิสภา, ๒๕๒๖-๒๕๓๒, ๒๕๓๕-๒๕๔๓
ประธานวุฒิสภา, ๒๕๓๕-๒๕๔๓ - รองนายกรัฐมนตรี, ๒๕๓๔-๒๕๓๕
ประธานกรรมการร่างกฎหมาย คณะ ๑ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาระปี ๒๕๓๘-ปัจจุบัน
นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา วาระปี ๒๕๔๓-ปัจจุบัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ วาระปี ๒๕๔๘-ปัจจุบัน
ประธานคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุติยจุลจอมเกล้า
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมดิเรกคุณาภรณ์
รางวัลสังข์เงิน
นักเรียนเก่าดีเด่น ของ Southern Methodist University
นักเรียนเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นักเรียนทุนรัฐบาลดีเด่น
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ด้านกฎหมาย จากมหาวิทยาลัยอดัมสัน สาธารณรัฐฟิลิปปินส์, ๒๕๒๙
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม, ๒๕๓๙
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๔๐
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ๒๕๔๕
ผลงานสำคัญ:
ความเชี่ยวชาญ: