ศาสตราจารย์ รังสรรค์ แสงสุข (ภาคีสมาชิก)                        


สำนัก :ธรรมศาสตร์และการเมือง
ประเภทวิชา :สังคมศาสตร์
สาขาวิชา :กฎหมาย
ที่อยู่ :๗๐/๑๓๘ ถนนสุขาภิบาล ๑ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
คุณวุฒิ:
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๑๓
พบ.ม. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๓๓
ตำแหน่ง:
อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศาสตราจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ, ๒๕๓๙
ผลงานสำคัญ:
ความเชี่ยวชาญ: