ศาสตราจารย์ ดร. ลิขิต ธีรเวคิน (ราชบัณฑิต)

สำนัก :ธรรมศาสตร์และการเมือง
ประเภทวิชา :สังคมศาสตร์
สาขาวิชา :รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ที่อยู่ :๙๘/๒๑ ซอยลาดพร้าว ๓๕ ถนนลาดพร้าว บางเขน กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
คุณวุฒิ:
นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๐๗
Master of Arts (International Relations) The Flectcher School of Law and Diplomacy, Tufts University สหรัฐอเมริกา, ๒๕๑๑
Master of Arts in Laws and Diplomacy, Tufts University สหรัฐอเมริกา, ๒๕๑๒
Master of Arts (Political Science) Brown University สหรัฐอเมริกา, ๒๕๑๓
Doctor of Philosophy (Political Science) Brown University สหรัฐอเมริกา, ๒๕๑๕
ปริญญาบัตรหลักสูตร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ. ๒) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, ๒๕๓๓
ตำแหน่ง:
ศาสตราจารย์ระดับ ๑๑ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๒๖
อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๑
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๔๐
สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ สายนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๐
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคความหวังใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๔?๒๕๔๕
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทยรักไทย พ.ศ. ๒๕๔๕
๕ มกราคม ๒๕๔๘ และ พ.ศ. ๒๕๔๙
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก, ๒๕๓๙
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ, ๒๕๓๑
ได้รับยกย่องเป็นกีรตยาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๐
ศิษย์เก่าดีเด่นในรอบ ๗๐ ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๗
รางวัลปากกาขนนกทองคำ สำหรับหนังสือที่มียอดจำหน่ายสูงสุด ๑๕ สาขาวิชา สาขาวิชารัฐศาสตร์ ในโอกาสครบรอบ ๒๕ ปี ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๗
เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา, ๒๕๕๐
ผลงานสำคัญ:
วิวัฒนาการการเมืองการปกครองไทย. พิมพ์ครั้งที่ ๘. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๔.
การเมืองการปกครองของไทย. พิมพ์ครั้งที่ ๖. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๕.
คนไทยในอุดมคติ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แม็ค, ๒๕๔๘.
กุญแจความสำเร็จในชีวิต. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แม็ค, ๒๕๔๘.
ฝ่ากระแสโลกาภิวัตน์. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แม็ค, ๒๕๔๘
ลิขิต ธีรเวคิน. วิวัฒนาการการเมืองการปกครองไทย. (พิมพ์ครั้งที่ ๑๐) แก้ไขเพิ่มเติม. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๐
ลิขิต ธีรเวคิน. การเมืองการปกครองไทย. (พิมพ์ครั้งที่ ๗) แก้ไขเพิ่มเติม. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๘
ลิขิต ธีรเวคิน. คนไทยในอุดมคติ. กรุงเทพฯ: บริษัท สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด, ๒๕๔๘.
ลิขิต ธีรเวคิน. ฝ่ากระแสโลกาภิวัตน์. กรุงเทพฯ: บริษัท สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด, ๒๕๔๘.
ลิขิต ธีรเวคิน. กุญแจความสำเร็จในชีวิต. กรุงเทพฯ: บริษัท สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด, ๒๕๔๘.
ลิขิต ธีรเวคิน. ประชาธิปไตยและการปฏิรูปการเมืองไทย. กรุงเทพฯ: บริษัท สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด, ๒๕๔๘.
Life Is a Long Journey: Braving Through the Treacherous Ups and Downs. Bangkok : MAC Press Ltd., 2007.
Demi-Democracy : The Evolution of the Thai Political System. Singapore : Time Academic Press, 1992.
Demi-Democracy : The Evolution of the Thai Political System. Singapore : Time Academic Press, 1992. - Thai Politics : Selected Aspects of Development and Change. Bangkok : Tri-Sciences Publishing House, 1985.
www.dhiravegin.com
ความเชี่ยวชาญ: