ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงเดือน นาราสัจจ์ (ภาคีสมาชิก)


สำนัก :ธรรมศาสตร์และการเมือง
ประเภทวิชา :ประวัติศาสตร์
สาขาวิชา :ประวัติศาสตร์อเมริกา
ที่อยู่ :๓๙ พัฒนาการซอย ๑๔ ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ ๑๐๒๕๐
คุณวุฒิ:
อักษรศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Doctor of Arts (US History) มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์สเตต สหรัฐอเมริกา
ตำแหน่ง:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บรรณาธิการจัดทำสารานุกรมประวัติศาสตร์สากล ภูมิภาคอเมริกา
เกียรติคุณ:
นายกสมาคมประวัติศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (๒๕๓๙-๒๕๔๒)
ที่ปรึกษาสมาคมประวัติศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (๒๕๔๓-๒๕๔๘)
ผลงานสำคัญ:
วงเดือน นาราสัจจ์. ?ประวัติศาสตร์ : วิธีการและพัฒนาการ.? กรุงเทพฯ : ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๐. (อัดสำเนา)
วงเดือน นาราสัจจ์. "ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา." กรุงเทพฯ : ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๐. (อัดสำเนา)
วงเดือน นาราสัจจ์. "เหตุการณ์โลกปัจจุบัน". กรุงเทพฯ : ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๐. (อัดสำเนา)
ผู้แปลและผู้ร่วมแปลในงานแปล ๒ เรื่อง ผู้แปลร่วมสารานุกรม Britannica Concise Edition บทความในสารานุกรมประวัติศาสตร์สากล : อเมริกา (ราชบัณฑิตยสถาน) และบทความทางวิชาการประมาณ ๘ เรื่อง
ความเชี่ยวชาญ:
ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา
ประวัติศาสตร์นิพนธ์และการวิจัยประวัติศาสตร์