ศาสตราจารย์ ร.ต.อ. ดร.วรเดช จันทรศร (ภาคีสมาชิก)

สำนัก :ธรรมศาสตร์และการเมือง
ประเภทวิชา :สังคมศาสตร์
สาขาวิชา :รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ที่อยู่ :๗๙/๘๙ ซอยหมู่บ้านธารารมณ์ ๗/๑ ถนนรามคำแหง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ
คุณวุฒิ:
รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ปริญญาโททางรัฐศาสตร์ การปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ปริญญาเอกทางการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
ตำแหน่ง:
ศาสตราจารย์ (ระดับ ๑๐) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรรมการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ
กรรมการบริหารองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
สมาชิกองค์การรัฐประศาสนศาสตร์นานาชาติภาคพื้นตะวันออก (EROPA)
เลขาธิการสมาคมนักวิจัยมหาวิทยาลัยไทย
นายกสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า
ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารประชาชน
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและการพัฒนาระบบราชการไทย
เกียรติคุณ:
ได้รับรางวัลภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน, ๒๕๑๗
ได้รับรางวัลศิษย์เก่านักเรียนเตรียมทหารดีเด่น (จักรดาวดีเด่น จากมูลนิธิโรงเรียนเตรียมทหาร, ๒๕๓๕)
ผลงานสำคัญ:
เป็นผู้ผลักดันการปฏิรูประบบราชการไทยอย่างต่อเนื่องมากว่า ๒๐ ปี
วรเดช จันทรศร. การนำนโยบายไปปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๔๐.
??????????????การบริหารโครงการพัฒนาของรัฐ. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๔๐.
??????????????การปรับปรุงและปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินของไทย.พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ : มูลนิธิ ๓๐ ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๓๘.
??????????????การพัฒนาระบบราชการไทย.พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : โครงการตำราสมาคมนักวิจัยมหาวิทยาลัยไทย (TURA), ๒๕๔๑.
??????????????ปรัชญาของการบริหารภาครัฐ. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๓๙.
??????????????รัฐประศาสนศาสตร์ขอบข่ายในทศวรรษใหม่. พิมพ์ครั้งที่ ๖. กรุงเทพฯ : โครงการเอกสารและตำรา สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า, ๒๕๔๐.
??????????????รายงานผลการวิจัยโครงการวิจัยการรวมหน่วยงานจราจร กรมตำรวจ. เสนอต่อกองบังคับการตำรวจจราจร กรมตำรวจ กรุงเทพฯ : ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์, ๒๕๔๐.
ความเชี่ยวชาญ: