รองศาสตราจารย์ ดร. วรวุฒิ หิรัญรักษ์ (ภาคีสมาชิก)

สำนัก :ธรรมศาสตร์และการเมือง
ประเภทวิชา :สังคมศาสตร์
สาขาวิชา :เศรษฐศาสตร์
ที่อยู่ :๘๐/๑๔ ซอยเพชรเกษม ๔๘ หมู่ ๒ แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐
คุณวุฒิ:
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๑๒
Diploma in Economic Planning, Institute of Social Studies, The Hague, The Netherlands, ๒๕๑๔
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๑๖
Diploma in Development Administration, Manchester University, UK, ๒๕๑๙
Ph.D. (Agricultural Economics) Oklahoma State University, USA, ๒๕๒๖
ตำแหน่ง:
ข้าราชการบำนาญ อดีตรองศาสตราจารย์ ระดับ ๙ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อดีตผู้อำนวยการสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อดีตรองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อดีตประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อดีตประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด
อดีตประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
อดีตรองประธานกรรมการสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ
ศิษย์เก่าดีเด่นในรอบ ๗๐ ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผลงานสำคัญ:
ผลทางเศรษฐกิจที่มีต่อภูมิภาคและชนบท จากกระบวนการเปลี่ยนแปลงจากชนบทสู่เมือง วารสารราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ ๒๕ ฉบับที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๒-มกราคม ๒๕๔๓
ความยากจนและการกระจายรายได้ในประเทศไทย วารสารสมาคมนักวิจัยมหาวิทยาลัยไทย ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ มกราคม ?มีนาคม ๒๕๔๗
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของกรุงเทพมหานครไปสู่เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ วารสารราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ ๓๑ ฉบับที่ ๒ เมษายน-มิถุนายน ๒๕๔๙
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วารสาร ราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ ๓๑ ฉบับที่ ๒ ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๔๙
วิเคราะห์วิจารณ์แนวนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาลคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข วารสารราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ ๓๒ ฉบับที่ ๒ เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๐
ความเชี่ยวชาญ:
เศรษฐศาสตร์จุลภาค เศรษฐศาสตร์มหภาค เศรษฐศาสตร์การพัฒนา เศรษฐศาสตร์การเกษตร และเศรษฐศาสตร์สหกรณ์