ศาสตราจารย์ วิกรม เมาลานนท์

สำนัก :ธรรมศาสตร์และการเมือง
ประเภทวิชา :สังคมศาสตร์
สาขาวิชา :กฎหมาย
ที่อยู่ :ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง, ๒๔๘๒
นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง, ๒๔๘๕
Barrister-at-Law โรงเรียนกฎหมายสำนัก Gray?s Inn กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ, ๒๔๙๗
คุณวุฒิ:
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผู้พิพากษาศาลแพ่ง
ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์
ผู้พิพากษาศาลฎีกา
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
รองประธานศาลฎีกา
อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
ประธานศาลฎีกา
อุปนายกราชบัณฑิตยสถาน ๒ วาระ ติดต่อกัน (๑๒ เมษายน ๒๕๓๒-๒๕๓๔ และ ๘ เมษายน ๒๕๓๔ จนถึงแก่อนิจกรรม)
วุฒิสมาชิก
ตุลาการรัฐธรรมนูญ
กรรมการกฤษฎีกา
กรรมการมูลนิธิธิอานันทมหิดล
กรรมการสภากาชาดไทย
สมาชิกสมาคมกฎหมายอาเซียน
คณะกรรมการพิเศษเพื่อพิจารณาอนุสัญญาต่าง ๆ กระทรวงการต่างประเทศ
อ.ก.ม. วิสามัญเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการ ทบวงมหาวิทยาลัย
อ.ก.ม. วิสามัญเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการสาขากฎหมาย ทบวงมหาวิทยาลัย
กรรมการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ทบวงมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
ตำแหน่ง:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทุติยจุลจอมเกล้า
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๒๐
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๑
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๒๘
เกียรติคุณ:
อนุญาโตตุลาการ
ประธานกรรมการดำเนินงานจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ศาลยุติธรรม
อาจารย์พิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ผลงานสำคัญ:
ความเชี่ยวชาญ: