ดร. วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร (ราชบัณฑิต)

สำนัก :ธรรมศาสตร์และการเมือง
ประเภทวิชา :สังคมศาสตร์
สาขาวิชา :เศรษฐศาสตร์
ที่อยู่ :๑๖/๖ ถนนพหลโยธิน ๖๐ แขวงคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๓๐
คุณวุฒิ:
เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย, ๒๔๙๘
สังคมศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันสังคมศาสตร์ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์, ๒๕๐๑
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา
เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา, ๒๕๑๐
ตำแหน่ง:
อดีตอาจารย์เอก คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้อำนวยการเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ผู้อำนวยการโรงงานกระสอบ กระทรวงการคลัง
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประธานกรรมการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ประธานสาขาเศรษฐศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ
กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์เศรษฐศาสตร์
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์ช้างเผือก
ผลงานสำคัญ:
เบื้องแรกของเศรษฐศาสตร์ (๒๕๕๒)
ปราสาทพระวิหาร (๒๕๕๒)
ยุคทองของฮอลิวู้ด (๒๕๕๑)
รุ้งมีหลายสี (๒๕๕๑)
ถอดรหัสเศรษฐศาสตร์เพื่อเข้าใจเศรษฐกิจ (๒๕๕๑)
เศรษฐกิจรากหญ้า (๒๕๕๑)
เปลวเทียนที่ปลายอุโมงค์ วิสัยทัศน์ว่าด้วยเศรษฐกิจ-สังคมไทย (๒๕๕๑)
อาหารสำหรับความคิด (๒๕๕๐)
สาระสำคัญของเศรษฐศาสตร์ (๒๕๔๘)
ย้อนไปข้างหลัง (๒๕๔๗)
บุคคลที่ไม่ธรรมดา (๒๕๔๖)
เศรษฐศาสตร์ชาวบ้าน (๒๕๔๕)
วิวัฒนาการสังคมไทย กับพัสนิยายชุด พล นิกร กิมหงวนฯ (เล่ม ๑ ? ๒๕๔๔ และเล่ม ๒ ? ๒๕๔๕)
สมเด็จย่าในสหปาลีรัฐอเมริกา (๒๕๔๓)
ความเชี่ยวชาญ: