ศาสตราจารย์ ดร.วิทย์ วิศทเวทย์ (ราชบัณฑิต)       

สำนัก : ธรรมศาสตร์และการเมือง                                                                                  

ประเภทวิชา : ปรัชญา                                                                                                   

สาขาวิชา : อภิปรัชญาและญาณวิทยา                                                                            

ประวัติการศึกษา :                                                                                                       

ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๐๐)

ปริญญาเอก ปริญญาเอก (Philosophy) มหาวิทยาลัยอินดีแอนา สหรัฐอเมริกา (พ.ศ. ๒๕๐๖)                                                             

ประวัติการทำงานวิชาการ :                                                                                           

หัวหน้าภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                

คณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                                        

ประธานคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ปรัชญา                                                      

กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล                                                                 

ผลงานวิชาการ :                                                                                                          

ความคิดเรื่องอนัตตาในพระสูตร : รายงานผลการวิจัย

คู่มือครู พระพุทธศาสนา ม. ๑–ม. ๖                                                                                                                                           

ความเชี่ยวชาญ :

จริยศาสตร์เบื้องต้น : มนุษย์กับปัญหาจริยธรรม                                                             

ปรัชญาการศึกษา                                                                                                        

ปรัชญาการศึกษาไทย ๒๔๑๑-๒๔๗๕                                                                         

ปรัชญาการศึกษาแนวพุทธ : แนวทางและปัญหา                                                             

ปรัชญาทรรศน์ : พุทธปรัชญา                                                                                      

ปรัชญาทั่วไป : มนุษย์ โลก และความหมายของชีวิต                                                         

พุทธปรัชญา                                                                                                               

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :                                                                                                                                                                  

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก