ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม (ราชบัณฑิต)

สำนัก :ธรรมศาสตร์และการเมือง
ประเภทวิชา :นิติศาสตร์
สาขาวิชา :กฎหมายปกครอง
ที่อยู่ :๒๐๙ ซอยสายสิน ถนนประชาชื่น บางซื่อ กรุงเทพฯ ๑๐๘๐๐
คุณวุฒิ:
นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดีมาก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๑๕
เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา, ๒๕๑๖
LL.M. มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียแห่งเบิร์กลีย์ สหรัฐอเมริกา, ๒๕๑๗
J.S.D. มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียแห่งเบิร์กลีย์ สหรัฐอเมริกา, ๒๕๑๙
ตำแหน่ง:
รองนายกรัฐมนตรี
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ศาสตราจารย์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก - เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
ผลงานสำคัญ:
การถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่รัฐมนตรี พิจารณาในแง่ข้อกฎหมาย การเมืองและธรรมเนียมปฏิบัติ, ๒๕๔๐
กฎมณเฑียรบาลในระบบกฎหมายไทย, ๒๕๔๑
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ, ๒๕๔๒ - เครื่องราชอิสริยาภณ์, ๒๕๔๓
ความเชี่ยวชาญ: