รองศาสตราจารย์วุฒิชัย มูลศิลป์ (ราชบัณฑิต)

สำนัก :ธรรมศาสตร์และการเมือง
ประเภทวิชา :ประวัติศาสตร์
สาขาวิชา :ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยใหม่
ที่อยู่ :๒๐๐/๕๒๓ เมืองทองนิเวศน์ ๒/๑ ถนนพัฒนาการ ๗๔ เขตประเวศ กรุงเทพฯ ๑๐๒๕๐
คุณวุฒิ:
การศึกษาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์), ๒๕๐๗
การศึกษามหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์), ๒๕๑๓
ศึกษาเพิ่มเติมที่สถาบันภาษาปักกิ่ง (มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรม ปักกิ่ง) สาธารณรัฐประชาชนจีน, ๒๕๒๘
ตำแหน่ง:
รองศาสตราจารย์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
กรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย
ประธานคณะอนุกรรมการจัดทำประวัติศาสตร์ไทย สมัยกรุงธนบุรี สำนักนายกรัฐมน
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์ช้างเผือก
รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น จากมูลนิธิสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
ได้รับการยกย่องให้เป็นนักปราชญ์ของจังหวัดอุบลราชธานี
นายกสมาคมประวัติศาสตร์ฯ
รองประธานกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย
ศาสตราจารย์อาคันตุกะ มหาวิทยาลัยเทนรี ประเทศญี่ปุ่น
ผลงานสำคัญ:
การปฏิรูปการศึกษาในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
วิกฤติการณ์ ร.ศ. ๑๑๒ : ป้อมพระจุลจอมเกล้ากับการรักษาเอกราชของชาติ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรป ครั้งที่ ๑ ร.ศ. ๑๑๖ (พ.ศ. ๒๔๔๐)
การปรับตัวของไทย จีน ญี่ปุ่น ในยุคจักรวรรดินิยมใหม่
ประวัติศาสตร์ชาติไทย
พระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (แต่งร่วมและบรรณาธิการ)
จีน : การต่อสู้เพื่อมหาอำนาจ - ฯลฯ
ความเชี่ยวชาญ:
ประวัติศาสตร์ไทย ประวัติศาสตร์จีน และประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น