นายสงวน ลิ่วมโนมนต์ (ภาคีสมาชิก)

สำนัก :ธรรมศาสตร์และการเมือง
ประเภทวิชา :นิติศาสตร์
สาขาวิชา :-
ที่อยู่ :๒๕๖ อาคารลิ่วมโนมนต์ ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๒๐
คุณวุฒิ:
นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๐๙
นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.) Tulane สหรัฐอเมริกา, ๒๕๑๔
ประกาศนียบัตรกฎหมายสหรัฐอเมริกาเปรียบเทียบ (SMU.) เทกซัส สหรัฐอเมริกา, ๒๕๑๔
ประกาศนียบัตรกฎหมายระหว่างประเทศ ศาลโลกกรุงเฮก เนเธอร์แลนด์, ๒๕๑๔
เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, ๒๕๒๘
ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.๑) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, ๒๕๓๒
Cert. Arbitration (With Distiniquish) มหาวิทยาลัยปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน, ๒๕๔๐
ตำแหน่ง:
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
วุฒิสมาชิก
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการสามัญเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร
รองประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษากฎหมายกีดกันการค้าสหรัฐอเมริกา สภาผู้แทนราษฎร
รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญร่างกฎหมายมหาวิทยาลัยสุรนารี สภาผู้แทนราษฎร
กรรมาธิการร่างกฎหมายเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สภาผู้แทนราษฎร, ๒๕๒๘
ที่ปรึกษากฎหมายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ สภาทนายความแห่งประเทศไทย
กรรมการแห่งชาติว่าด้วยมาตรฐานระหว่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร
กรรมการแห่งชาติว่าด้วยมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร
กรรมการอุทธรณ์เครื่องหมายการค้า กระทรวงพาณิชย์
กรรมการสิทธิบัตร กระทรวงพาณิชย์
นักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการแรงงานและสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร
ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร
ผู้เชี่ยวชาญศาล กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาสหรัฐอเมริกา
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร
ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร
รองประธานคณะกรรมการวิสามัญร่าง พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า
รองประธานคณะกรรมการวิสามัญร่าง พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ สภาผู้แทนราษฎร
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการทหาร สภาผู้แทนราษฎร
ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาผู้แทนราษฎร
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตริตาภรณ์ช้างเผือก
นิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดีเด่น
"คนดีศรีสังคม" จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
ผู้ว่าการภาคดีเด่น จากสโมสรไลออนส์สากล สหรัฐอเมริกา
โล่จากสภาทนายความ ในฐานะอดีตอุปนายกฝ่ายกิจการพิเศษ พ.ศ. ๒๕๓๒-๒๕๓๕
ผลงานสำคัญ:
ผลกระทบจากกรณีกฎหมายการค้าสหรัฐอเมริกาและทรัพย์สินทางปัญญาอันมีต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย, ๒๕๓๒
ประเทศไทยกับระเบียบการค้าภายใต้องค์การค้าโลก (GATT), ๒๕๓๘
กฎหมายการค้าโลก, ๒๕๓๙
เทคนิคการเจรจาต่อรองในการทำสัญญาข้ามชาติ : ปัญหาขัดแย้งวัฒนธรรมข้ามชาติ การเจรจากับนักลงทุนจีน, ๒๕๔๐ - การประนีประนอมข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการไทย-จีน, ๒๕๔๑
ข้อเสนอแนะทางรอดเศรษฐกิจไทยในกระแสเงินบาทลอยตัวและวิกฤติเศรษฐกิจระลอก ๒, ๒๕๔๑
พรรคการเมืองไทยกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสหัสวรรษใหม่
ความเชี่ยวชาญ: