ศาสตราจารย์ สนั่น ปัทมะทิน

สำนัก :ธรรมศาสตร์และการเมือง
ประเภทวิชา :สังคมศาสตร์
สาขาวิชา :การศึกษา
ที่อยู่ :๑๖๐ ซอยอาคารพิบูลวัฒนา ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
คุณวุฒิ:
๑๖๐ ซอยอาคารพิบูลวัฒนา ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
ตำแหน่ง:
ครูจัตวา กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ประจำแผนกในกองการศึกษาผู้ใหญ่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี
หัวหน้าแผนกในกองการศึกษาผู้ใหญ่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
หัวหน้าคณะวิชาการศึกษาพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ
อาจารย์ประจำแผนกวารสารศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญบรมราชาภิเศก ร.๙
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จตุรถาภรณ์ช้างเผือก
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตริตาภรณ์มงกุฎไทย, ๒๕๐๐
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา, ๒๕๐๓
โล่สดุดีเกียรติคุณสำหรับนักการศึกษาไทย ของสมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย
ผลงานสำคัญ:
เลขาธิการสมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย
บรรณาธิการวารสาร ?ศูนย์ศึกษา? ของสมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย
อุปนายกสมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย
ผู้ริเริ่มก่อตั้งสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย
เลขาธิการสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย
ประธานชุมนุมถ่ายภาพหนังสือพิมพ์ของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย
บรรณาธิการวารสาร ?วิทยาจารย์? ของคุรุสภา
นายกสมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย
บรรณาธิการ ?อาชีวสาร? และ ?แถลงข่าวอาชีวศึกษา? ของกรมอาชีวศึกษา
บรรณาธิการหนังสือที่ระลึกและสูจิบัตรงานแสดงศิลปหัตถกรรมนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการพิจารณาปัญหาอาชีพเยาวชน และกรรมการบริหารแรงงานของกระทรวงมหาดไทย หนังสือ/ตำรา
ตำราถ่ายรูป
คู่มือผู้เริ่มเล่นถ่ายรูป
การเรียงพิมพ์
ศัพทานุกรมสื่อสารมวลชน
ภาพยนตร์การ์ตูน (หนังสือแปล) แปลจาก Animation Film ของ UNESCO
ความเชี่ยวชาญ: