ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ (ราชบัณฑิต)

สำนัก :ธรรมศาสตร์และการเมือง
ประเภทวิชา :สังคมศาสตร์
สาขาวิชา :สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ที่อยู่ :๒๔ ซอยวชิรธรรมสาธิต ๔๔ ถนนสุขุมวิท ๑๐๑/๑ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ ๑๐๒๖๐
คุณวุฒิ:
รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A. มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ
Ph.D. มหาวิทยาลัยฮัลล์ ประเทศอังกฤษ
ปริญญาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ตำแหน่ง:
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ, มุกดาหาร, กระบี่
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๓๔-๒๕๓๕
ศาสตราจารย์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เลขานุการสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง (๒๕๕๒- )
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (๒๕๔๔)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ (๒๕๓๙)
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ผลงานสำคัญ:
Political Buddhism in Southeast Asia (London : C. Hurst Co. 1977)
Political Activism of the Thai Buddhism (Singapore : Centre for Southeast Asian Studies 1982)
Buddhism and Political Legilimacy in Thailand, Laos and Cambodia (Bangkok : Chulalongkorn University Press, 1992)
Buddhist Approach to Development
การเมืองการปกครองของสหราชอาณาจักร (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๒)
การปกครองระบบรัฐสภาของสหราชอาณาจักร (กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้าฯ, ๒๕๔๘)
ประชาธิปไตย ประชามติ และนโยบายสาธารณะ (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์เสมาธรรม, ๒๕๔๙)
ความเชี่ยวชาญ:
การปกครอง การเมือง สังคมวิทยาการเมือง ศาสนากับการเมือง