นายสมพร เทพสิทธา (ภาคีสมาชิก)

สำนัก :ธรรมศาสตร์และการเมือง
ประเภทวิชา :สังคมศาสตร์
สาขาวิชา :เศรษฐศาสตร์
ที่อยู่ :๗๖ ถนนเทศบาลรังสรรค์เหนือ ซอย ๔ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
คุณวุฒิ:
ปริญญาบัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๔๘๙
ปริญญาธรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๔๙๓
ปริญญาโทการบริหารธุรกิจ สาขาการค้าระหว่างประเทศ (MBA) บัณฑิตวิทยาลัยการเงินและการค้าวอร์ตัน
มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา, ๒๔๙๑
ตำแหน่ง:
สมาชิกวุฒิสภา
กรรมาธิการแรงงานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภา
นายกสมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ
กรรมการส่งเสริมสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
ประธานคณะอนุกรรมการ ประสานงานอาสาสมัครเพื่อสังคม คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
กรรมการเอกลักษณ์ของชาติ
รองประธานอนุกรรมการส่งเสริมศาสนา และจริยธรรม คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ
กรรมการฟื้นฟูสมถรรถภาพคนพิการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอำนวยการประสานงานอุดมการณ์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทองระดับชาติ
อาจารย์พิเศษ คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์พิเศษ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง วิทยาลัยกองทัพบก
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
รางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลดีเด่น จากสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาล
โล่เกียรติคุณ Global Achievement Award จาก United Way International สหรัฐอเมริกา ในฐานะอาสาสมัครดีเด่น
ผลงานสำคัญ:
ริเริ่มโครงการและอุดมการณ์แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง
จัดการประชุมองค์การเอกชนระดับโลกเกี่ยวกับการลดความต้องการยาเสพติด
จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการหลายเรื่อง อาทิ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ศาสนากับการปฏิรูปการศึกษา
เป็นวิทยากรในการบรรยายและอภิปรายเป็นประจำ
เขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐศาสตร์ เอกลักษณ์ของชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ การพัฒนาสังคมบทบาทขององค์การเอกชน จำนวนกว่า ๑๐๐ เรื่อง
ความเชี่ยวชาญ:
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ เศรษฐกิจพอเพียง พระพุทธศาสนา การป้องกันแก้ไขปัญหาสังคม การพัฒนาสังคม บทบาทขององค์การเอกชนและภาคประชาสังคม