ศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (ราชบัณฑิต)

สำนัก :ธรรมศาสตร์และการเมือง
ประเภทวิชา :ศึกษาศาสตร์
สาขาวิชา :ศึกษาศาสตร์ทางสารัตถะ
ที่อยู่ :๑๐/๒๕๙ ซอยโชคชัย ๘๔ แยก ๒?๙?๙ ถนนโชคชัย ๔ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ ๑๐๒๓๐
คุณวุฒิ:
ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๒) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๑๒
ครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๑๔
Ph.D. in Educational Psychology มหาวิทยาลัยมินนิโซตา สหรัฐอเมริกา, ๒๕๑๙
ตำแหน่ง:
ศาสตราจารย์กิตติคุณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
รองประธาน AQAN
กรรมการบริหาร APQN
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ
International Alumnus Award from College of Education and Human Development
Outstanding Achievement Award from University of Minnesota
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาการศึกษา
ผลงานสำคัญ:
สภามหาวิทยาลัยของรัฐ, ๒๕๓๘ - อนาคตภาพของการศึกษาเอกชน, ๒๕๓๙
การพัฒนาโมเดลประสิทธิภาพการใช้ครู, ๒๕๔๑
วิธีวิทยาการประเมิน : ศาสตร์แห่งคุณค่า, ๒๕๔๑
การปฏิรูปการศึกษา : การประกันคุณภาพ, ๒๕๔๓
An Analysis of Teaching Profession in Thailand: Reform Agenda, 2541
รูปแบบกัลยาณมิตรประเมินสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอก, ๒๕๔๖
Civic Education in Thailand, 2546
ความเชี่ยวชาญ: