ศาสตราจารย์สัญชัย สุวังบุตร (ภาคีสมาชิก)

สำนัก :ธรรมศาสตร์และการเมือง
ประเภทวิชา :ประวัติศาสตร์
สาขาวิชา :ประวัติศาสตร์ยุโรป
ที่อยู่ :ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม ๗๓๐๐๐
คุณวุฒิ:
อบ.
M.A.
Diploma in Social History
Diploma in Fine Arts
ตำแหน่ง:
ศาสตราจารย์ สาขาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ
ผลงานสำคัญ:
ยุโรปสามทศวรรษหลังสงคราม ค.ศ. ๑๙๔๕-๑๙๗๕ (๒๕๓๑)
ประวัติศาสตร์วรรณกรรมโซเวียต ค.ศ. ๑๙๑๗-๑๙๙๑ จากเลนินถึงกอร์บาชอฟ (๒๕๔๔)
ประวัติศาสตร์โซเวียตสมัยเลนิน ค.ศ. ๑๙๑๗-๑๙๒๔ (๒๕๔๕)
ตรอตสกีบนเส้นทางการปฏิวัติรัสเซีย ค.ศ. ๑๙๑๗ (๒๕๔๗)
รัสเซียสมัยซาร์และสังคมนิยม (๒๕๕๐)
ทรรปณะประวัติศาสตร์ยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ (๒๕๕๑)
นาซีในสมัยไวมาร์ ค.ศ. ๑๙๑๘?๑๙๓๓ (๒๕๕๑)
โลกตะวันตกหลังมหาสงคราม (๒๕๕๑)
ประวัติศาสตร์สังเขปฝรั่งเศส ค.ศ. ๑๘๑๕?๑๙๗๐ (๒๕๕๒)
สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป เล่ม ๑ อักษร A?B พิมพ์ครั้งที่ ๓ (๒๕๔๗)
สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป เล่ม ๒ อักษร C?D พิมพ์ครั้งที่ ๒ (๒๕๔๔)
สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป เล่ม ๓ อักษร E?G (๒๕๔๓)
สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป เล่ม ๔ อักษร H?K (๒๕๔๖)
สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป เล่ม ๕ อักษร L?O (๒๕๕๑)
สารานุกรมประเทศในทวีปยุโรป ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๕๐)
ฯลฯ
ความเชี่ยวชาญ:
ประวัติศาสตร์ยุโรปโดยเฉพาะคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙-๒๐
ประวัติศาสตร์รัสเซีย / ยุโรปตะวันออก