ศาสตราจารย์ ดร.สิทธิ์ บุตรอินทร์ (ภาคีสมาชิก)

สำนัก :ธรรมศาสตร์และการเมือง
ประเภทวิชา :ปรัชญา
สาขาวิชา :ตรรกศาสตร์
ที่อยู่ :๖๗ บ้านบุตรอินทร์ ซอยบุตรอินทร์ ถนนศิริธร อำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
คุณวุฒิ:
D. Litt. (Philosophy) The State University of Utrecht, ประเทศเนเธอร์แลนด์
Post-grad. Dip. of I.R., The Hague, ประเทศเนเธอร์แลนด์
M.A. (Philosophy) Banaras Hindu University, ประเทศอินเดีย
Post-grad. Dip. Of Anthrop. Banaras Hindu University, ประเทศอินเดีย
ศ.บ. (ปรัชญา) สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร
ตำแหน่ง:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ
เหรียญจักรพรรดิมาลา
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาปรัชญาและศาสนา
เกียรติบัตรเชิดชูการอุทิศตน ความซื่อสัตย์สุจริต และความรู้ความสามารถสูงในการบริหารการอุดมศึกษา
บุคคลแห่งปี ๒๐๐๘ ด้านปรัชญาของสถาบัน ABI. สหรัฐอเมริกา
เกียรติคุณ:
The Social Philosophy of Buddhism
The Social Philosophy of Humanism
ปรัชญามนุษยนิยม
ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น
ตรรกศาสตร์
ผลงานสำคัญ:
พุทธปรัชญาประยุกต์
ปรัชญาสังคมและการเมือง
ปรัชญามนุษยนิยม
ตรรกศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ: