รองศาสตราจารย์สิวลี ศิริไล (ราชบัณฑิต)

สำนัก :ธรรมศาสตร์และการเมือง
ประเภทวิชา :ปรัชญา
สาขาวิชา :อัคฆวิทยา
ที่อยู่ :๕๑๙ บ้านศิริไล ซอยสองพี่น้อง ตำบลสำโรงเหนือ หมู่ ๖ อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ
คุณวุฒิ:
สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ปรัชญา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ
Certificate in Morality and Community สถาบัน EAPI มหาวิทยาลัย Ateneo de Manila สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
ตำแหน่ง:
รองศาสตราจารย์
กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ปรัชญา
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ, ๒๕๔๒
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์ช้างเผือก, ๒๕๓๙
ผลงานสำคัญ:
ตำรา จริยศาสตร์สำหรับพยาบาล. พิมพ์ครั้งที่ ๙. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘. บทความ
มนุษย์คือตัวละครที่เล่นไปตามบท : คำสอนทางจริยศาสตร์ของอิพิคเตตัส
การขัดขืนอย่างสงบในสังคมประชาธิปไตย : ทรรศนะทางปรัชญาและบทวิพากษ์เชิงจริยศาสตร์
ย้อนคิดเรื่องสิทธิหน้าที่ทางศีลธรรมและความรับผิดชอบจริยศาสตร์ในวิชาชีพตำรวจ
แนวคิดทางจริยศาสตร์จากสำนวนจีน
ความเชี่ยวชาญ:
จริยศาสตร์ (Ethics)
จริยศาสตร์สุขภาพ (Health Care Ethics)
ปัญหาจริยธรรมในบริการสุขภาพ
ประเด็นจริยธรรมเรื่อง ความตายและภาวะใกล้ตาย