ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สุนทร ณ รังษี (ราชบัณฑิต)        

สำนัก : ธรรมศาสตร์และการเมือง                                                                                            
ประเภทวิชา : ปรัชญา                                                                                                                
สาขาวิชา : อภิปรัชญาและญาณวิทยา                                                                                        
ที่อยู่ : ๒๔ ซอยประชาชื่น ๙/๓ ถนนประชาชื่น ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองฯ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
คุณวุฒิ:
ศ.บ. มหามกุฏราชวิทยาลัย
พ.ม. กระทรวงศึกษาธิการ
M.A. (Philosophy) Banaras Hindu University ประเทศอินเดีย
Ph.D. (Philosophy) Banaras Hindu University ประเทศอินเดีย
ตำแหน่ง:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ๒๕๑๖
รองศาสตราจารย์ ระดับ ๘, ๒๕๑๙
หัวหน้าภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๒-๒๕๒๕
รองศาสตราจารย์ ระดับ ๙, ๒๕๒๖
เกียรติคุณ:
ศาสตราจารย์อาคันตุกะ (visiting professor) ณ International Christion University, (โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น), ๒๕๒๙
กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล ราชบัณฑิตยสถาน
กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์พระไตรปิฎก : บาลี-โรมัน-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน
ประธานกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ปรัชญา ราชบัณฑิตยสถาน
ศาสตราจารย์พิเศษ สาขาปรัชญา มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖
ผลงานสำคัญ:
The Buddist Concept of Karma and Rebirth. Bangkok : Mahamakut Rajavidyalaya Press, 1976.
ปรัชญาอินเดีย : ประวัติและลัทธิ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๐, ๒๕๓๗, ๒๕๔๕.
พุทธปรัชญาจากพระไตรปิฎก. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๑, ๒๕๔๓, ๒๕๕๐.
EXISTENCE : Rebirth and Planes of Existence. Penang Malaysia : Inward Path Publisher, 1998.
ภาวะว่างจิตในพุทธปรัชญา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๖.
ความเชี่ยวชาญ:
พุทธปรัชญา
ปรัชญาอินเดีย