ศาสตราจารย์สุมน อมรวิวัฒน์ (ราชบัณฑิต)                     

สำนัก : ธรรมศาสตร์และการเมือง                                                                                                    
ประเภทวิชา : ศึกษาศาสตร์                                                                                                            
สาขาวิชา : ศึกษาศาสตร์ทางวิทยวิธี                                                                                                
ที่อยู่ : ๑๑ ถนนลาดพร้าว ซอย ๑๗ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐                                                                                            คุณวุฒิ:
อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญรางวัลคะแนนเยี่ยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.S. in Education มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา
ตำแหน่ง:
ประธานคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์
ราชบัณฑิตที่ปรึกษา
เกียรติคุณ:
บุคคลดีเด่นของชาติ สาขาการพัฒนาสังคม ด้านการศึกษา สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
บุคลากรดีเด่นประเภทความเป็นครู จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปูชนียาจารย์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยสุโขทัยรามคำแหง
กิตติเมธี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, บุคคลดีเด่นแห่งวงการศึกษาชาติ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี ๒๕๔๗
ผลงานสำคัญ:
การสอนโดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการ (๒๕๓๑)
การอบรมเลี้ยงดูเด็กตามวิถีชีวิตไทย (๒๕๓๓)
ภูมิปัญญาไทยด้านการศึกษา (๒๕๓๔)
ปรีชาญาณสยาม : บทวิเคราะห์ด้านการศึกษา (๒๕๓๕)
สมบัติทิพย์ของการศึกษาไทย (๒๕๓๕)
การพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์ (๒๕๔๑)
หลักบูรณาการทางการศึกษาตามนัยแห่งพุทธธรรม (๒๕๔๓)
ความเชี่ยวชาญ:
หลักสูตรและการสอนระดับประถมศึกษาและระดับอุดมศึกษา
หลักสูตรและการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยแก่เยาวชนไทยในต่างประเทศ
การสร้างเสริมและปลูกฝังคุณธรรมแก่เด็กและเยาวชน
คุณธรรมและสมรรถภาพของนักวิชาการ
การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้