ศาสตราจารย์เสฐียรพงษ์ วรรณปก (ราชบัณฑิต)                    


สำนัก : ธรรมศาสตร์และการเมือง                                                                                                    
ประเภทวิชา : ปรัชญา                                                                                                                    
สาขาวิชา : ศาสนศาสตร์                                                                                                                    
ที่อยู่ : ๑๕๖/๕๕ หมู่ ๖ ถนนบางกรวยไทรน้อย ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๓๐
คุณวุฒิ:
เปรียญธรรม ๙ ประโยค (ขณะเป็นสามเณร และเป็นสามเณรนาคหลวงรูปแรกในรัชกาลปัจจุบัน) สำนักวัดทองนพคุณ, ๒๕๐๓
ปริญญาตรี (Oriental Studies) (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์, ๒๕๑๒
ปริญญาโท (Oriental Studies) (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์, ๒๕๑๔
ตำแหน่ง:
รองศาสตราจารย์ระดับ ๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประธานกรรมการแต่งคู่มือการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประธานกรรมการการผลิตตำราระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของกรมการศึกษานอกโรงเรียน
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๐)
เกียรติคุณ:
เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี ๒๕๔๖
ศาสตรจารย์พิเศษ สาขาปรัชญาศาสนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผลงานสำคัญ:
คาถาพาหุงคาถาแห่งชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธองค์. กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์, ๒๕๔๑.
คิดเป็นทำเป็นตามแนวพุทธธรรม. กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์, ๒๕๔๑.
พระสูตรดับทุกข์. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑. (พิมพ์เป็นที่ระลึกในดิถีคล้ายวันเกิด ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑).
คาถาชินบัญชรพร้อมประวัติสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) (แปลและเรียบเรียง). กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, ๒๕๔๒.
สมาธิ. กรุงเทพฯ : ชมรมพุทธศาสน์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, ๒๕๔๒.
ชีวิตตัวอย่าง : หมอชีวกโกมารภัจจ์. กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, ๒๕๔๓.
พระพุทธเจ้ากับพระเยซูคริสต์พระพุทธเจ้ามิได้ปรินิพพานด้วยโรคอะไร. กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, ๒๕๔๓.
มีศัพท์มีแสง. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน, ๒๕๔๓.
สติสมาธิ. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : อักษรสยามการพิมพ์, ๒๕๔๓. (ที่ระลึกในดิถีคล้ายวันเกิดศาสตราจารย์พิเศษ เสฐียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิต ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓).
บางแง่มุมเกี่ยวกับพระพุทธองค์. กรุงเทพฯ : หอรัตนชัยการพิมพ์, ๒๕๔๔.
สิบล่อหั่น. กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, ๒๕๔๕. - ไปสืบพระพุทธศาสนาที่ศรีลังกา. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : น้ำฝนไอเดีย, ๒๕๔๘
ความเชี่ยวชาญ: