ศาสตราจารย์ ดร. เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ (ราชบัณฑิต)

สำนัก :ธรรมศาสตร์และการเมือง                                                                  
ประเภทวิชา :ปรัชญา                                                                                                                          
สาขาวิชา :อภิปรัชญาและญาณวิทยา
ที่อยู่ :๒๗/๕๐ หมู่ ๔ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐
คุณวุฒิ:
การศึกษาบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๐๓
M.S. (Math.) มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์สเตต สหรัฐอเมริกา, ๒๕๐๗
Ph. D. (Ed. Admin.) มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์สเตต สหรัฐอเมริกา, ๒๕๑๓
ตำแหน่ง:
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ๒๕๒๑-๒๕๓๐
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิทยาเขต
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอกและปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิทยาเขต
กรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก, ๒๕๓๗
ผลงานสำคัญ:
การบริหารการศึกษาเพื่อการพัฒนา ในหนังสือเจ้าฟ้านักพัฒนาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับการพัฒนาศึกษาศาสตร์, หน้า ๑๖๗-๑๗๖. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, ๒๕๓๔
รายงานผลการวิจัยเรื่องการศึกษาการคงอยู่ในอาชีพของผู้สำเร็จอาชีวศึกษา. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, ๒๕๓๔.
รายงานผลการวิจัยเรื่องระบบและโครงสร้างที่มีผลกระทบต่อการบริหารสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (ม.ป.ท. : ม.ป.พ.), ๒๕๓๔
การจัดการศึกษาไทย : ประเด็นที่ควรพิจารณา. วารสารราชบัณฑิตยสถาน. ๑๖,๔ (ก.ค.- ก.ย. ๒๕๓๔) : ๒๓-๓๔.
สภาพของครู : พิจารณาจากปัจจัยด้านผู้เขียน. กรุงเทพฯ : สมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย, ๒๕๓๕ (เอกสารประกอบการประชุมใหญ่เรื่อง สถานภาพครูของสมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย ๒๓-๒๔ เม.ย. ๒๕๓๕)
การศึกษาภาวะผู้นำ. นำเสนอราชบัณฑิตยสถานเพื่อจัดพิมพ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๕ รอบ
จากรามเกียรติ์...สู่การประเมิน. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๑. งานวิจัย
ประสิทธิภาพของการบริหาร การนิเทศกับระบบการฝึกหัดครู (๒๕๓๕)
การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการ (๒๕๔๑)
Educational Management and Financing in Thailand (1999)
การพัฒนารูปแบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ (๕๔๕)
สภาพและปัญหาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (๒๕๔๘)
ความเชี่ยวชาญ: