ดร.โสภา ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์ (ราชบัณฑิต)                                


สำนัก : ธรรมศาสตร์และการเมือง                                                                                        
ประเภทวิชา : จิตวิทยา                                                                                                                
สาขาวิชา : จิตวิทยาบุคลิกภาพและการให้บริการปรึกษา                                                                            
ที่อยู่ : ๕๕/๗๑ ถนนสุขุมวิท ๑๑ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐
คุณวุฒิ:
ปริญญาเอก (จิตวิทยาและการให้บริการปรึกษา) จากมหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นโคโลราโด สหรัฐอเมริกา (University of Northern Colorado, U.S.A.)
ปริญญาโท (จิตวิทยาสังคม) จากมหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น โคโลราโด สหรัฐอเมริกา (University of Northern Colorado, U.S.A.)
ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การรับทุน
ได้รับทุนฟูลไบร์ท สำหรับการศึกษาระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น โคโลราโด สหรัฐอเมริกา
การศึกษาและดูงาน
ศึกษาดูงานด้านอาชญาวิทยาและสังคม ณ Institute of Penal Law and Criminology, University Wien, Institute fur Strafrecht und Criminologie, Austria (24 Feb 2013)
ศึกษาดูงาน ณ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) Vienna (27 Feb 2013)
ศึกษาดูงาน European patent office EPO (Protection of Intellectual Property) Munich Germany (8 Mar 2013)
ศึกษาดูงานด้านสังคมสงเคราะห์ศิลปะและวัฒนธรรม จัดโดยสมาคมมิตรภาพวิเทศสัมพันธ์ สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ มณฑลกวางโจ นครเซี่ยงไฮ้ และกรุงปักกิ่ง (๓-๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๑)
Centro Italiano di Solidarieta (CelS) Management Course for Drug Control Program, organized within EU Project ASI/B7-5080/94/134/01. April 21-30 1997. Rome, Italy
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการศึกษาเอกชน ณ ประเทศสเปน, ฝรั่งเศส, และอังกฤษ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ ๒๕ สิงหาคม ถึงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๓๙
ศึกษาดูงานการจัดรายการโทรทัศน์ ณ สถานีโทรทัศน์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป Z D F Headquarters at Mainz, Germany ทั้งระดับ National และ Regional Program เกี่ยวกับด้าน Cultural, Family and Youth Program ระหว่างวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ - ๒ มีนาคม ๒๕๓๖
ตำแหน่ง:
ราชบัณฑิต (จิตวิทยา) โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ตลอดชีพ
ประธานสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสถาน
ประธานคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์จิตวิทยา (๒๕๔๕-๒๕๕๑)
ประธานคณะบรรณาธิการจัดสารานุกรมศัพท์จิตวิทยา (๒๕๕๒-ปัจจุบัน)
คณะกรรมการชำระพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน
คณะบรรณาธิการจัดทำสารานุกรมไทย
ประธานคณะกรรมการศึกษาและพัฒนาความรู้ทางจิตวิทยาและสังคม
คณะกรรมการแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาทางระบบพฤติกรรมไทย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
คณะอำนวยการที่ปรึกษางานอนามัยแม่และเด็ก กรมอนามัย
กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ประธานมูลนิธิโสภาธารน้ำใจ เพื่อพัฒนาสังคมไทย
ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลงานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ
ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลในคณะกรรมการร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
ผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายในสถาบันทางวิชาการระดับชาติ อาทิ สถาบันพระปกเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยบูรพา (หลักสูตรมหาบัณฑิต) และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต)
เกียรติคุณ:
ได้รับพระราชทานเหรียญกาชาด สมนาคุณ ขั้นที่ ๑ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑
ได้รับพระราชทานเหรียญกาชาด สมนาคุณ ขั้นที่ ๒ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๓
ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นอาสาสมัครต่อต้านยาเสพติดดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๓๕ จากศูนย์ประสานงานกลางองค์การภาคเอกชนต่อต้านยาเสพติด สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นผู้ปฏิบัติงาน ด้านสุขภาพจิตดีเด่น ในสาขาอาจารย์ ประจำปี ๒๕๓๔ จากมูลนิธิศาสตราจารย์ นายแพทย์ ฝน แสงสิงแก้ว
ได้รับการประกาศเกียรติคุณจากคณะกรรมการปฏิบัติจิตวิทยาแห่งชาติ ให้เป็นผู้จัดรายการโทรทัศน์ดีเด่นประเภทสร้างสรรค์สังคม และประเทศชาติ ด้านเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๒๕
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (สาย ๔)
ผลงานสำคัญ:
ผลงานวิจัย
๑. โสภา ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์ ราชบัณฑิต และคณะ เรื่อง บ้านสุขสันต์ โรงเรียนรื่นรมย์ สังคมน่าอยู่ พ.ศ. ๒๕๕๕
๒. โสภา ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์ ราชบัณฑิต และคณะ แรงกระตุ้นนำสู่การกระทำผิดของเด็กและเยาวชน พ.ศ. ๒๕๕๓
๓. โสภา ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์ ราชบัณฑิต และคณะ การสร้างเครือข่ายเพื่อป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๒
๔. โสภา ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์ ราชบัณฑิต และคณะ ครอบครัว : ปัจจัยปกป้องหรือผลักดันปัญหายาเสพติดของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๗
๕. โสภา ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์ ดร.การศึกษาเปรียบเทียบจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่ได้รับการปลูกฝังมาของเยาวชนที่เสพและไม่เสพสารเสพติดในชุมชนแออัด : ศึกษาเฉพาะกรณีที่ชุมชนแออัดคลองเตย พ.ศ. ๒๕๔๓
๖. Sobha Spielmann. "The Family in Thailand and Drug Demand Reduction : Problem of Urban Thai Society in Transition." Contribution of the UNDCP to the International Year of The Family, 1994, p. 45-66 ตีพิมพ์ United Nations International Drug Control Programme (UNDCP) BULLETIN ON NARCOTICS, Volume XLVI, No.1, 1994, The Family and Abuse, (45-66) New York, และ United Nations พิมพ์เผยแพร่ ๖ ภาษา คือ English, French, Spanish, Arabic, Russian and Chinese
๗. โสภา ชปีลมันน์ รศ. ดร. การศึกษาความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ และพฤติกรรมของบุคคลทั่วไป ของบุคลากรที่ทำงานเกี่ยวกับโรคเอดส์ของบุคคลที่มีต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ ของผู้ป่วยเอดส์ และของครอบครัวผู้ป่วยเอดส์ ต่อคำว่าเอดส์ และต่อผู้ป่วยด้วยเอดส์ (๒๕๓๖)
๘. โสภา ชปีลมันน์ และคณะ "การศึกษารูปแบบของครอบครัวไทยที่พึงปรารถนาในสังคมเมืองในประเทศไทย" (๒๕๓๔)
๙. โสภา ชปีลมันน์ และคณะ "การศึกษารูปแบบของครอบครัวไทยที่พึงปรารถนาของผู้อยู่อาศัยในชุมชนแออัดในเขตกรุงเทพมหานคร" (๒๕๓๔)
๑๐. โสภา ชปีลมันน์ และคณะ "การศึกษาการแพร่ระบาดการติดสารเสพติดในเด็กและเยาวชนย่านชุมชนแออัด : ศึกษาเฉพาะในกรณีในเขตกรุงเทพมหานคร" (๒๕๓๓)
๑๑. โสภา ชปีลมันน์ และคณะ "การศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับจริยธรรม ค่านิยม ประเพณี และวัฒนธรรมของครอบครัวไทยที่มีผลต่อการอบรมเลี้ยงดูบุตร ศึกษาเฉพาะกรณีในเขตกรุงเทพมหานคร" (๒๕๓๑)
๑๒. โสภา ชปีลมันน์ และคณะ "การศึกษาสภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพจิตของวัยรุ่นในเขตเมือง" (WHO) THE RPD 003 (๒๕๓๐)
๑๓. Sobha Chupikulchai, Studying Addicts Opinions On How To Employ Religion in Solving Drug Problems (1987)
๑๔. โสภา ชูพิกุลชัย การนำศาสนาเข้ามามีส่วนแก้ไขปัญหายาเสพติด (๒๕๓๐)
๑๕. โสภา ชูพิกุลชัย การวิจัยสาเหตุวัยรุ่นระยะกลางในกรุงเทพมหานครเหินห่างพระศาสนา (๒๕๒๒) เป็นต้น
ตำรา/หนังสือ
๑. ดร.โสภา (ชูพิกุลชัย) ชปีลมันน์ ราชบัณฑิต. บุคลิกภาพและพัฒนาการ : แนวโน้มสู่การมีพฤติกรรมปรกติหรือพฤติกรรมเบี่ยงเบนของเด็กและเยาวชน โครงการส่งเสริมตำราวิชาการและเอกสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. พิมพ์ครั้งที่ ๑ สำนักพิมพ์เสมาธรรม ๒๕๔๘ (๓๒๐ หน้า) พิมพ์จำนวน ๒,๐๐๐ เล่ม.
๒. ดร.โสภา (ชูพิกุลชัย) ชปีลมันน์ ราชบัณฑิต. อาชญากรรม : หนึ่งในวิกฤตสังคม มุมมองทางจิตวิทยา เพื่อการป้องกันและแก้ไข. โครงการส่งเสริมตำราวิชาการและเอกสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. พิมพ์ครั้งที่ ๑ สำนักพิมพ์เสมาธรรม ๒๕๔๘ (๒๖๕ หน้า) พิมพ์จำนวน ๒,๐๐๐ เล่ม.
๓. ดร.โสภา (ชูพิกุลชัย) ชปีลมันน์. เรื่อง อาหารเสริมคุณภาพชีวิต. กรุงเทพฯ. บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ๒๕๔๗ (๑๑๙ หน้า) พิมพ์ จำนวน ๔,๐๐๐ เล่ม.
๔. ดร.โสภา (ชูพิกุลชัย) ชปีลมันน์. เรื่อง ศิลปะการผูกรัก ในคู่มือถนอมรักเพื่อครอบครัวที่มั่นคง กรุงเทพฯ. บริษัท โอเอ็นจี การพิมพ์ จำกัด ๒๕๔๓ (๗๕ หน้า)พิมพ์จำนวน ๓,๐๐๐ เล่ม.
๕. ดร.โสภา (ชูพิกุลชัย) ชปีลมันน์. พัฒนาตนเองทางเลือกที่คุ้มค่าในยุคสังคมวิกฤต. กรุงเทพฯ. พิมพ์ครั้งที่ ๒ ภาคพิมพ์ ๒๕๔๓ (๑๘๕ หน้า) พิมพ์จำนวน ๒,๐๐๐ เล่ม.
๖. ดร.โสภา ชปีลมันน์. อาชญากรรม : ปัญหาที่ควรแก้ไขในสังคมปัจจุบัน กรุงเทพ ฯ. สำนักพิมพ์ ไทยวัฒนาพานิช ๒๕๓๗ (๑๓๙ หน้า) พิมพ์จำนวน ๓,๐๐๐ เล่ม.
๗. ดร.โสภา ชปีลมันน์. บุคลิกภาพและพัฒนาการ : แนวโน้มสู่พฤติกรรมปกติและการมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนของเด็กและเยาวชน โครงการอาชญากรรมวิทยาและงานยุติธรรม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. พิมพ์ครั้งที่ ๓ โรงพิมพ์โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์ (๒๑๓ หน้า) พิมพ์จำนวน ๒,๐๐๐ เล่ม.
๘. Sobha Spielmann (ed.). Drug Situation and Demand Reduction Activities in Thailand. Bangkok : NCSWT, 1994 (125) จำนวน ๒,๐๐๐ เล่ม เป็นหนังสือประกอบการประชุม United Nations NGO World Forum on Drug Demand Reduction, December 12-16, 1994, Bangkok.
งานศึกษาค้นคว้าที่นำเสนอในการประชุมนานาชาติ
๑. "Golden Land of Dharma" Project : Experiences with a Community Development Exercise, International Seminar on Sustainable Human Resource and Community Development in Asia and Pacific. Presented at the Plenary Session IV (Country Experiences Presentation) : Community and Environmental Development, 13-15 May 1998 (2541) Kasetsart University, Bangkok, Thailand.
๒. The New Partnership Between Women and Men : The Case of Thailand. Key Note Address to the Symposium on the Occasion of the Hiroshima International Exchange Program for Women. Hiroshima, Japan. 5 Oct. 1996 (2539)
๓. Family : Sources of Problems and Resources in the Far East Culture. Harnessing Resources of the Family in Asia : the Case of Thailand. (1992)
--๓.๑ ได้รับเชิญให้นำเสนอใน First Plenary Session ของการประชุม XVth World Conference of Therapeutic Communities, 19 October 1992, Venice, Italy.
--๓.๒ ได้รับคัดเลือกนำลงพิมพ์เผยแพร่ใน Proceedings, XVth World Conference of Therapeutic Communities, Venice, 18-23 October (56-63) 1992.
--๓.๓ ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ ต่อต้านยาเสพติด Journal of Anti-Narcotics. No. 1 January - June 1993.
๔. Studying Addict's Opinions On How To Employ Religion In Solving Drug Problems. Paper Prepared for 9th International Conference of Non-Governmental Organizations for the Prevention of Drug and Substance Abuse. Hong Kong, 23-27 Nov, 1987. (2530)
๕. Gambling on Thai Society. Controversy on a Symptom of a Deep-Rooted and Persisting Social Malaise. Printed in abridged version in the Nation (Aug 8 and 9, 1996)
ติดต่อแลกเปลี่ยนความรู้กับองค์การอื่น ๆ คือ
องค์การ : International Society for Criminology Paris, France. Member,1996. (๒๕๓๘)
การเข้าร่วมประชุมนานาชาติ
- พ.ศ. ๒๕๕๖ - Head Team, the Royal Institute to visit 4.1 National Academy of Science and Technology mainly Philippines June 21, 2013 and College of Arts and Sciences University of the Philippines. Manila, June 20,2013.
- พ.ศ. ๒๕๕๕ - Head Team, the Royal Institute to visit Cambodia Royal Academy, September 2012.
- พ.ศ. ๒๕๕๕ - Head Team, the Royal Institute to visit the Peking and Shanghai Academies April 14-18, 2012.
- พ.ศ. ๒๕๕๑ - เป็นผู้แทนราชบัณฑิตยสถานในการติดต่อประสานกับบรรดาประเทศสมาชิก IUA นำราชบัณฑิตเข้าเป็นสมาชิกของ International Union of Academies IUA ซึ่งได้รับการยอมรับเป็นเอกฉันท์จากบรรดาประเทศสมาชิกในการประชุม The 86th General Assembly ปี ๒๐๑๑ ของ IUA รับราชบัณฑิตยสถานเข้าเป็นสมาชิกของ IUA เป็นประเทศที่ ๖๒
- พ.ศ. ๒๕๕๑ - เป็นผู้แทนราชบัณฑิตยสถานเข้าร่วมประชุม The 86th General Assembly of IUA, may 2011 Brussels, Belgium
- พ.ศ. ๒๕๔๓ - World Summit for Social Development and Beyond : Achieving Social Development for All in a Globalizing World. 26-30 June 2000. Geneva, Switzerland.
- พ.ศ. ๒๕๔๑ - International Seminar on Sustainable Human Resource and Community Development in Asia and Pacific. 13-15, May 1998. Kasetsart University, Bangkok, Thailand.
- พ.ศ. ๒๕๔๑ - ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและดูงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ณ นครกวางโจ นครเซี่ยงไฮ้ และกรุงปักกิ่ง (๓-๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๑)
- พ.ศ. ๒๕๔๐ - Asia and Pacific Regional Conference of APA SWE and FSW Asia Pacific Nov. 17-21, 1997. Faculty of Social Administration. Thammasart University, Bangkok.
- พ.ศ. ๒๕๓๙ - The Fifth Goodwill Industries International Asia Pacific Conference. March 2-7, Cebu, Philippines.
- พ.ศ. ๒๕๓๘ - United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD). Seminar on Economic Restructuring and Social Policy, January 11-13, New York. U.S.A.
- พ.ศ. ๒๕๓๘ - Review of the Process of the Asian and Pacific Decade of Disabled Persons, 1993-2002.
- พ.ศ. ๒๕๓๗ - Management Committee Meeting, United Nations International Drug Control Programme (UNDCP), Vienna, Austria.
- พ.ศ. ๒๕๓๗ - 15th International Institute on Prevention and Treatment of Alcoholism and Drug Dependence. Prague, Czech Republic.
- พ.ศ. ๒๕๓๗ - The Asian and Pacific Ministerial Conference in Preparation for the World Summit for Social Development, Manila, Philippines.
- พ.ศ. ๒๕๓๗ - NGO World Forum on Drug Demand Reduction. Bangkok, Thailand.
- พ.ศ. ๒๕๓๖ - Workshop International Centre For Drug Abuse Prevention in Schools on the Role of Women, Kuala Lumpur, Malaysia.
- พ.ศ. ๒๕๓๖ - Executive Council Meeting, World Federation of Therapeutic Communities, New York, U.S.A.
- พ.ศ. ๒๕๓๕ - XV World Conference of Therapeutic Communities, Venice, Italy.
- พ.ศ. ๒๕๓๕ - XIV IFNGO Conference for the Prevention of Drug and Substance Abuse, Kuala Lumpur, Malaysia.
- พ.ศ. ๒๕๓๔ - XIII World Conference of Therapeutic Communities, Montreal, Canada.*
- พ.ศ. ๒๕๓๓ - XII World Conference of Therapeutic Communities, Athens, Greece.*
- พ.ศ. ๒๕๓๓ - XII IFNGO Conference, Singapore.
- พ.ศ. ๒๕๓๒ - XI World Conference, Colombo, Sri Lanka.
- พ.ศ. ๒๕๓๒ - Regional Conference on Economic & Social Development in ASEAN, Friedrich Ebert Stiftung. Manila, Philippines.*
- พ.ศ. ๒๕๓๑ - XI World Conference of Therapeutic Communities, Bangkok, Thailand.
- พ.ศ. ๒๕๓๑ - International Council on Social Welfare. Meeting on Law-Social Welfare ? Social Development, Berlin, Germany.
- พ.ศ. ๒๕๓๑ - International Council on Social Welfare. Regional Committee of Representatives, Frankfurt, Germany.
- พ.ศ. ๒๕๓๑ - XI IFINGO Conference, Kuala Lumpur, Malaysia.*
- พ.ศ. ๒๕๓๐ - IX International Conference of Non-Government Organizations for the Prevention of Drug and Substance Abuse. Hong Kong.**
- พ.ศ. ๒๕๒๙ - IX IFNGO Conference, Sydney, Australia.*
- พ.ศ. ๒๕๒๘ - VIII IFNGO Conference, Jakarta, Indonesia.
* ได้รับเชิญให้เสนอผลงานในการประชุม
ความเชี่ยวชาญ:
ประสบการณ์ในการทำงาน
- อุปนายกราชบัณฑิตสถาน คนที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖)
- อุปนายกราชบัณฑิตยสถาน คนที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔)
- ประธานการจัดประชุมนานาชาติ The international Conference 2012 "The Role of the Learned Societies in Improving the Quality of Life in the Context of Globalization" ของราชบัณฑิตยสถาน เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ ๗ รอบ ณ โรงแรมดุสิตธานี
- กรรมการอำนวยการกลุ่มบริษัท Universal Utilities Company, Limited
- ที่ปรึกษาบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด ด้านทรัพยากรบุคคล (HR) (มหาชน) Eastwater
- ที่ปรึกษางานด้านพัฒนาบุคลากรกลุ่มบริษัท Universal Utilities Company Limited
- รองคณะบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๒๒-๒๕๓๔
- ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา อาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม ๒๕๓๘-๒๕๔๔
วิทยากรบรรยายและให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารบทความตามที่เกี่ยวข้องให้กับองค์การภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ มูลนิธิสมาคมและองค์การกุศลต่าง ๆ เช่น
๑. การป้องกันแก้ไขและพัฒนาสังคม
๒. จิตวิทยาบุคลิกภาพและการให้บริการปรึกษา
๓. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
๔. พฤติกรรมมนุษย์ คุณภาพชีวิต การพัฒนาความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มนุษยสัมพันธ์ การสื่อสาร การโฆษณาชวนเชื่อ
๕. อาชญา/การกระทำผิดของเด็กและเยาวชน
Profile

Name: Dr. SOBHA SPIELMANN

Position: Fellow, Royal Society (Thailand)

Date of birth: April 24, 1942

Education (names of major, institution, city and graduate year)

– Bachelor: B. Ed. Faculty of Education, Chulalongkorn University
– Master: M. A. (Social Psychology), University of Northern Colorado, USA
– Doctor of Philosophy: Psychology (Personality and Counseling), University of Northern Colorado, USA.
– Scholarship : Fulbright for Ph.D.

Associate Fellow
Date: Feb 19, 1993 Discipline: Social Sciences Academy: Moral and Political Sciences

Fellow
Date: Nov 24, 2011 Discipline: Psychology Academy: Moral and Political Sciences

Essential positions in the Royal Institute/Royal Society
– President of the Royal Institute/Society: 1 term(s) (from April 11, 2017 to April 11, 2019)
– Vice-President No. 1: 1 term(s) (from 2011 to 2013)
– Vice-President No. 2: 1 term(s) (from 2009 to 2011)
– Chairperson of the Academy of Moral and Political Sciences, : 2 term(s) (from 2013 to 2016)
– Secretary of the Academy of Moral and Political Sciences. : 1 term(s) (from 2002 to 2003)
– Chairperson/committee/ of academic fields in various… (from 2002– to ……………..)

Academic working experiences
– Vice Dean : Faculty of Social Sciences and Humanities; Mahidol University (MU) 1984– 1992
– Chair person : MA Program : Criminology and Criminal Justice 1981–1995 MU
– Chair person : Ph. D. Program : Criminology, Criminal Justice and Society 1997–2001, MU

Administrative working experiences
– Board Member : Universal Utilities Company Limited (2010–2012)
– HR Consultant to Eastwater Company 2010–2014

Academic works:
– Vice Dean of Social Sciences and Humanities, Mahidol University 1984–1992
– Chairperson MA Program (Criminology Criminal Justice Adminstration–1981–1995 MU
– Chairperson Ph D Program (Criminology, Criminal Justice and Society–1997–2001 MU

Board of Directors: National Council on Social Welfare of Thailand Under Royal Patronage, 1987–2020

Global Meetings
-1995 UN Third Preparatory Com, UN New York
-1995 World Summit for Social Development–Copenhagen
-2000 UN General Assembly 24th Special Session (Summit+5) Geneva {Formulation of Millennium Development Goals–MDG}
-2007 UN Research Institute for Social Development (Corporate Social Responsibility; Business, Social Policy and Corporate Political Influence in Developing Countries (CSR)

Fields of Expertise
- Social Problems and Deviation (Criminology); Social Issues and Policy (Social Welfare);
- Sustainable Development and Social Justice; Social Responsibility and Grassroots/
- Community Relations; Monitoring and Evaluation; Psychological Testing and Social
- Research; Human Resources Development and Staff Motivation; Leadership and
- Management Skills (Phra Pokklao Institute); Psychology, Personality and Counseling;
- Lectures and Workshops for top management and Senior Bureaucrats;

Volunteer Work
- National Council on Social Welfare of Thailand 1980–; Thai Red Cross Anonymous Clinic, Counselor; 1990–2000
- Sobha Tharn Namjai for Thailand Social Development Since 1993. Founder&President

Honours :
– Outstanding Volunteer on the Occasion of National Social Welfare Day (March 23, 2018)
– Outstanding Volunteer, Social Worker of the Year 2016. from Pakorn Angsusingh Foundation (Feb 10, 2017)
– Award of Successful and being Acceptable in the Professional area as Alumnus of Chulalongkorn University (on July 2014)
– Outstanding Academic Professional in Mental Health Field for the year 1991 by Dr. Phon Sangsingkaeo Foundation
– Outstanding Producer Television Program “Outstanding Youth” TV Channel 5 Year 1982 by the Committee of the National Psychological Operations Institute

Royal decorations:
– Knight Grand Cordon (Special Class) of the Most Exalted Order of the White Elephant
– Thai Red Cross Society Medal of Appreciation : First Class

International Academic Cooperation:
– Initiating Joining Royal Society of Thailand to the International Union of Academies 1919 Belglum (as Member No. 63.)