ศาสตราจารย์อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว (ราชบัณฑิต)   

สำนัก :ธรรมศาสตร์และการเมือง                                                                            
ประเภทวิชา :ประวัติศาสตร์                                                                                                   
สาขาวิชา :โบราณคดี                                
ที่อยู่ :๒๒๒/๒๗ หมู่บ้านเอมเพอเร่อร์ ๒ ถนนวงแหวนศาลากลาง ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองฯ จังหวัด?
คุณวุฒิ:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๑๒
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๐
ตำแหน่ง:
ศาสตราจารย์ สาขาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เกียรติคุณ:
เครื่องราชมหาวชิรมงกุฎ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
ได้รับยกย่องเป็น ?อาจารย์ดีเด่น? แห่งปี ๒๕๔๖
ได้รับประเมินความรู้เทียบเท่าปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยคอร์เนล, ๒๕๓๗
ผลงานสำคัญ:
โยเนโอะ อิชิอิ,โมมารุ ชิบายามา, อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว. ดรรชนีกฎหมายตราสามดวง. กรุงเทพฯ : อมรินทร์, ๒๕๕๑.
อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว. โบราณวัตถุ- โบราณสถานในวัดล้านนา. เชียงใหม่ : แสงศิลป์, ๒๕๕๐.
อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และคณะ. สิทธิชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมล้านนา : กรณีศึกษาชุมชนลัวะ ยวน ลื้อ ปกาเกอญอ (กะเหรี่ยง) ในจังหวัดน่าน เชียงราย และเชียงใหม่. กรุงเทพฯ : นิติธรรม, ๒๕๔๖.
อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และเดวิด วัยอาจ. ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่. (พิมพ์ครั้งที่ ๒) กรุงเทพฯ : โอเอสพริ้นติ้ง, ๒๕๔๓.
อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และ พรพิไล เลิศวิชา. ชุมชนหมู่บ้านลุ่มน้ำขาน. กรุงเทพฯ : ธารปัญญา, ๒๕๔๓.
อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และคณะ. พจนานุกรมศัพท์ล้านนาที่ปรากฏในคัมภีร์ใบลาน. กรุงเทพฯ : โอเอสพริ้นติ้ง, ๒๕๔๐.
อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และคณะ. พจนานุกรมภาษาถิ่นภาคเหนือ. เชียงใหม่ : ส.ทรัพย์. ๒๕๓๙.
Foon Ming Liew-Herres, Volker Grabowsky , (In collaboration with) Aroonrut Wichienkeeo. Lan Na in Chinese Historiography. Bangkok : Institute of Asia Studies, Chulongkorn University. 2008.
Hayashi Yukio and Aroonrut Wichienkeeo (editor). Inter-Ethnics Relation in the Making of Mainland Southeast Asia and Southwestern China. Bangkok : Amarin Printing, 2002.
David K.Wyatt and Aroonrut Wichienkeeo. The Chiang Mai Chronicle. (second edition) Chiang Mai : Silkworm Book. 1998.
Aroonrut Wichienkeeo and Gehan Wijeyewardene. The Laws of King Mangrai. Canberra : Central Printery, ANU, Canberra, Australia.
ความเชี่ยวชาญ:
ประวัติศาสตร์ล้านนา และประเทศเพื่อนบ้านที่ใช้อักษรธรรมล้านนา
อ่านและปริวรรตเอกสารคัมภีร์ใบลาน ๖๐ เรื่อง เผยแพร่