นายอนันต์ อนันตกูล (ราชบัณฑิต)

สำนัก : ธรรมศาสตร์และการเมือง                                                                                                                      
ประเภทวิชา : สังคมศาสตร์                                                                                                                                 
สาขาวิชา : รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์                                                                                                 
ที่อยู่ : ๒๘๔/๔ ซอยเอกมัย ๑๘ ถนนสุขุมวิท ๖๓ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
คุณวุฒิ:
รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
ประกาศนียบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๑๙
ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมวิทยากร มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
ตำแหน่ง:
ปลัดอำเภอ
นายอำเภอ
ผู้ว่าราชการจังหวัด
เลขาธิการ สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท
ผู้อำนวยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๒๕?๒๕๒๘
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
ปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รางวัลนักบริหารข้าราชการพลเรือนดีเด่น "ครุฑทองคำ"
นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๓
นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๒-๒๕๔๓
ผลงานสำคัญ:
เรื่อง คนมหาดไทย ๒๔๙๗-๒๕๓๖
เรื่อง วิธีคิดของอนันต์ อนัตกูล
บทความเรื่อง หลักกฎหมายป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน (๒๕๓๘)
บทความเรื่อง การเลือกนายกเทศมนตรีโดยตรง
บทความเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการประจำกับข้าราชการการเมือง
บทความเรื่อง แนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามมาตรา ๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
ความเชี่ยวชาญ:
บทความเรื่อง แนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามมาตรา ๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
การบริหารงานภาครัฐ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
การพัฒนาชนบท การรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคมในภารกิจของกระทรวงมหาดไทย
การเมืองการปกครอง ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข