logo

รายนามราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก

สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

ตามประเภทวิชาและสาขาวิชา

ประเภทวิชาสาขาวิชาราชบัณฑิตภาคีสมาชิก
. ปรัชญา
๑.  อภิปรัชญาและญาณวิทยา๑. ศ.อดิศักดิ์  ทองบุญ
(๘ มิ.ย. ๒๕๔๘)
๒. ศ. ดร.เดือน  คำดี
(๑๔ ธ.ค. ๒๕๕๙)
๑. รศ.วนิดา  ขำเขียว
(๒ ม.ค. ๒๕๕๖)
๒. ผศ.สุนัย  ครองยุทธ
(๖ ก.ย. ๒๕๖๐)
๒.  อัคฆวิทยา๓. ศ.กีรติ  บุญเจือ
(๒ ต.ค. ๒๕๒๑)
๔. รศ.สิวลี  ศิริไล
(๑๔ ธ.ค. ๒๕๕๙)
๓. ศ. ดร.ภัทรพร  สิริกาญจน
(๕ ก.ค. ๒๕๔๓)
๔. ดร.รวิช  ตาแก้ว
(๖ ก.ย. ๒๕๖๐)
๓.  ตรรกศาสตร์๕. ศ.จำนงค์  ทองประเสริฐ
(๑๓ ต.ค. ๒๕๒๑)
๕. ศ. ดร.สิทธิ์  บุตรอินทร์
(๓ พ.ย. ๒๕๓๖)
๔.  ศาสนศาสตร์๖. ศ.เสฐียรพงษ์  วรรณปก
(๑๐ ธ.ค. ๒๕๓๕)
๖. ศ. ร.ท. ดร.บรรจบ  บรรณรุจิ
(๒๐ ก.ย. ๒๕๓๘)
. นิติศาสตร์
๑.  กฎหมายอาญา๗. นายสงวน  ลิ่วมโนมนต์
(๓ ส.ค. ๒๕๓๗)
๘. ศ. ดร.จตุรนต์  ถิระวัฒน์
(๔ มิ.ย. ๒๕๕๑)
๙. ศ. ดร.สมคิด  เลิศไพฑูรย์
(๒ ม.ค. ๒๕๕๖)
๑๐. ศ. ดร.ศักดา  ธนิตกุล
(๗ ม.ค. ๒๕๕๘)

 

 

๒.  กฎหมายแพ่ง๗. ศ.ไชยยศ  เหมะรัชตะ
(๒๗ ธ.ค. ๒๕๓๕)
๓.  กฎหมายรัฐธรรมนูญ๘. ศ. ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ
(๑๒ ธ.ค. ๒๕๕๐)
๔.  กฎหมายปกครอง๙. ศ. ดร.วิษณุ  เครืองาม
(๑๑ ก.ย. ๒๕๕๖)
๕.  กฎหมายเศรษฐกิจ
๖.  กฎหมายธุรกิจ๑๐. ศ. ดร.ไผทชิต  เอกจริยกร
(๙ มี.ค. ๒๕๕๙)
๗.  กฎหมายการเงินและภาษีอากร
๘.  กฎหมายระหว่างประเทศ
๙.  กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
๑๐. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
๑๑. กฎหมายสิทธิมนุษยชนและมนุษยธรรม
๑๒. กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๓. กฎหมายสังคม๑๑. ศ.สุดาศิริ  วศวงศ์
(๑ มี.ค. ๒๕๖๐)
. สังคมศาสตร์
๑.  รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

๑๑. ศ.นรนิติ  เศรษฐบุตร
(๑๔ มิ.ย. ๒๕๔๙)

๑๒. นายอนันต์  อนันตกูล
(๑๓ ก.ย. ๒๕๖๐)

๑๓.  ศ. ดร.วรเดช  จันทรศร

 

๑๒. รศ. ดร.โกวิท  วงศ์สุรวัฒน์
(๕ ก.ค. ๒๕๔๓)
๑๓. รศ. ดร.สุรพล  ราชภัณฑารักษ์
(๔ มิ.ย. ๒๕๕๑)
๑๔. ศ. ดร.อเนก  เหล่าธรรมทัศน์
(๖ มี.ค. ๒๕๖๒)
๑๕. รศ. ดร.นิยม  รัฐอมฤต
๒.  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา๑๔. ศ. ดร.จุมพล  สวัสดิยากร
(๑๐ ธ.ค. ๒๕๓๕)
๑๕. ศ. ดร.สมบูรณ์  สุขสำราญ
(๙ มิ.ย. ๒๕๔๗)
๑๖. รศ. ดร.ชาย  โพธิสิตา (๕ ก.ย. ๒๕๔๔)
๑๗. ศ. ดร.ปราโมทย์  ประสาทกุล
๓.  สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม๑๖. ผศ. ดร.ปฐมาภรณ์  บุษปธำรง
(๑๐ มิ.ย. ๒๕๕๘)
๑๘. นางสุนันท์  ไทยลา
(๑ มี.ค. ๒๕๖๐)
๔.  เศรษฐศาสตร์

 

๑๗. ศ.เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม      (๙ ก.ย. ๒๕๕๘)

๑๘. ศ. ดร.ผาสุก  พงษ์ไพจิตร 

๑๙. นายสมพร  เทพสิทธา
(๘ เม.ย. ๒๕๓๓)
๒๐. ศ. ดร.ปราณี  ทินกร
(๗ ก.พ. ๒๕๖๑)
๒๑. นายวิรไท  สันติประภพ
๒๒. ศ. ดร.มิ่งสรรพ์  ขาวสะอาด
๕.  บริหารธุรกิจ๑๙. ศ. ดร.ผลิน  ภู่จรูญ
(๑๑ ก.ย. ๒๕๕๖)
๒๓. ศ. ดร.พรชัย  ชุนหจินดา
(๖ พ.ค. ๒๕๕๘)
๖.  นิเทศศาสตร์๒๐. ศ.สุกัญญา  สุดบรรทัด
๔. จิตวิทยา
๑. จิตวิทยาบุคลิกภาพและการให้บริการปรึกษา๒๑. ดร.โสภา  ชูพิกุลชัย  ชปีลมันน์
(๒๘ พ.ย. ๒๕๔๔)
๒.  จิตวิทยาสังคม๒๔. รศ. ดร.ธีระพร  อุวรรณโณ
(๓ ส.ค. ๒๕๕๙)
๓.  จิตวิทยาพัฒนาการ๒๒. รศ. ดร.พรรณทิพย์
ศิริวรรณบุศย์
(๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๐)
๔. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ๒๕. รศ. ดร.ประจักษ์  ปฏิทัศน์
(๖ มิ.ย. ๒๕๖๑)
. ภูมิศาสตร์๑.  ภูมิศาสตร์กายภาพ
๒.  ภูมิศาสตร์มนุษย์๒๓. ศ. ดร.มนัส  สุวรรณ
(๑๒ ก.ย. ๒๕๖๑)
๒๖. ศ. ดร.วิชัย  ศรีคำ
๓.  ภูมิศาสตร์ภูมิภาค
๔. เทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์๒๔. ศ. ดร.ประเสริฐ  วิทยารัฐ
(๘ มิ.ย. ๒๕๔๘)
๒๗. รศ. ดร.พรรณี  ชีวินศิริวัฒน์
. ศึกษาศาสตร์๑. ศึกษาศาสตร์ทางสารัตถะ๒๕. ศ. ดร.สมหวัง  พิธิยานุวัฒน์
(๙ ก.ย. ๒๕๕๘)

๒๘. ศ. ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ์
(๓ ส.ค. ๒๕๕๙)

๒๙. ศ. ดร.ชนิตา  รักษ์พลเมือง

๒.  ศึกษาศาสตร์ทางวิทยวิธี๒๖. ศ.สุมน  อมรวิวัฒน์
(๑๙ พ.ค. ๒๕๓๒)
๓๐. รศ. ดร.ดารณี  อุทัยรัตนกิจ
(๕ ก.ค. ๒๕๖๐)
๓.  ศึกษาศาสตร์มาตรฐานและคุณภาพ
ทางการศึกษา
๒๗. รศ. ดร.ทิศนา  แขมมณี
(๑๔ ก.ย. ๒๕๕๙)
๓๑. ศ. ดร.ไพฑูรย์  สินลารัตน์
(๔ มิ.ย. ๒๕๕๑)
. ประวัติศาสตร์๑.  ประวัติศาสตร์ยุโรป๒๘. ศ. ดร.เพ็ญศรี  ดุ๊ก
(๒ ต.ค. ๒๕๒๑)
๓๒. ศ.สัญชัย  สุวังบุตร
(๑๙ ก.พ. ๒๕๔๖)
๒.  ประวัติศาสตร์เอเชีย๒๙. ศ.เพ็ชรี  สุมิตร
(๒ ต.ค. ๒๕๔๓)
๓.  ประวัติศาสตร์อเมริกา๓๓. ผศ. ดร.วงเดือน  นาราสัจจ์
(๗ พ.ย. ๒๕๕๐)
๔.  ประวัติศาสตร์แอฟริกา
๕.  ประวัติศาสตร์ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
๖.  ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยใหม่๓๐. รศ.วุฒิชัย  มูลศิลป์
(๑๔ ธ.ค. ๒๕๕๙)
๓๔. นายกฤษฎา  บุณยสมิต
(๒ ส.ค. ๒๕๖๐)
๗.  ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่๓๑. ศ. ดร.ปิยนาถ  บุนนาค
(๑๗ ธ.ค. ๒๕๕๗)
๓๕. นางสาวกนกวลี  ชูชัยยะ
(๗ ก.ย. ๒๕๕๙)
๘.  โบราณคดี๓๒. ศ.อรุณรัตน์  วิเชียรเขียว
๙.  จารึกศึกษา
 รวม ๗ ประเภทวิชารวม  ๔๓  สาขาวิชารวม  ๓๒  คนรวม  ๓๕  คน
สำนักธรรมศาสตร์และการเมืองราชบัณฑิตภาคีสมาชิก
จำนวนตำแหน่ง๕๐๕๔
มีผู้ดำรงตำแหน่ง๓๒๓๕
ว่าง๑๘๑๙