วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565
ขอเชิญครูผู้สอนภาษาไทย ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และประกาศนียบัตรวิชาชีพ สมัครเข้าอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาในวรรณคดีและวรรณกรรมท้องถิ่น ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Cloud Meetings

ขอเชิญครูผู้สอนภาษาไทย ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และประกาศนียบัตรวิชาชีพ สมัครเข้าอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาในวรรณคดีและวรรณกรรมท้องถิ่น ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Cloud Meetings


ในวันเสาร์ที่ ๓ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 


เปิดระบบลงทะเบียนทางเพจ “สำนักงานราชบัณฑิตยสภา” ในวันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.


- ผู้ที่มีเวลาเข้าอบรมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ จะได้รับเกียรติบัตร

- รับผู้เข้าอบรม จำนวน ๒๐๐ คนดูข่าวทั้งหมด