วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565
ขอเชิญบุคลากรผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ไทยทั้งสายสามัญและสายอาชีพเข้าร่วม การอบรมเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทย๔ ภูมิภาค ครั้งที่ ๓ กลุ่มสถานศึกษาภาคใต้* ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๙-๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เปิดระบบลงทะเบียนวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป หรือเมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวนผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้รับเกียรติบัตร โดยลงทะเบียนในระบบมีเวลาการอบรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ และผ่านการทดสอบหลังการอบรมได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โปรดติดตามข่าวสารผ่านทางหน้าเพจและเว็บไซต์ สำนักงานราชบัณฑิตยสภาดูข่าวทั้งหมด