วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565
แจ้งชื่อบุคลากรผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์จากกลุ่มสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทย ๔ ภูมิภาค ครั้งที่ ๒ จำนวนทั้งสิ้น ๔๙๖ คน

ตามที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้ประชาสัมพันธ์ขอเชิญบุคลากรผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ไทยทั้งสายสามัญและสายอาชีพเข้าร่วม การอบรมเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทย ๔ ภูมิภาค ครั้งที่ ๒ กลุ่มสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๘-๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น
บัดนี้ ครบกำหนดการรับสมัครแล้ว จึงขอแจ้งชื่อบุคลากรผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์จากกลุ่มสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทย ๔ ภูมิภาค ครั้งที่ ๒ จำนวนทั้งสิ้น ๔๙๖ คน ซึ่งสำนักงานราชบัณฑิตยสภาจะดำเนินการจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการอบรมให้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ที่ท่านแจ้งไว้
สำหรับสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในภาคอื่น ๆ ของประเทศ มีกำหนดการอบรมฯ ดังนี้
รุ่นที่ ๓ ภาคใต้ วันที่ ๙-๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
รุ่นที่ ๔ ภาคกลางและภาคตะวันออก วันที่ ๖-๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ผู้ที่มีชื่อเข้าอบรมเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทย ๔ ภูมิภาค ครั้งที่ ๒ กลุ่มสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอให้ดำเนินการดังนี้
๑. ตรวจสอบอีเมลของท่านหากไม่พบอีเมลจากสำนักงานราชบัณฑิตยสภาให้ตรวจสอบว่าอยู่ในกล่อง "อีเมลขยะ" หรือไม่
๒. สแกนคิวอาร์โคดเพื่อเข้าระบบโอเพนแช็ตห้อง "อบรมประวัติศาสตร์ภาคอีสาน" โดยระบุชื่อของท่านในแช็ตด้วยรหัสประจำตัวเป็นเลขดังที่แจ้งไว้ในใบประกาศรายชื่อ ตามด้วยชื่อจริง เช่น ๐๑๒ บัณฑิต เพื่อสามารถรับไฟล์เอกสารได้อีกช่องทางหนึ่ง


ดูข่าวทั้งหมด