logo
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
กำหนดการ การอบรมเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทย ๔ ภูมิภาค ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๕ (ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์)

กำหนดการ การอบรมเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทย ๔ ภูมิภาค ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๕ (ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์)
รุ่นที่ ๑ ภาคเหนือ วันที่ ๒๘-๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (ปิดรับสมัครแล้ว)
รุ่นที่ ๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ ๑๘-๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
รุ่นที่ ๓ ภาคใต้ วันที่ ๙-๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
รุ่นที่ ๔ ภาคกลางและภาคตะวันออก วันที่ ๖-๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕