วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ผลการประกวดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่น หัวข้อ “ท้องถิ่น ที่มา ภาษา วัฒนธรรม” รอบชิงชนะเลิศ กลุ่มที่ ๑ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ณ ห้องการะเกด ชั้น ๓ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้จัดการประกวดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่น หัวข้อ ท้องถิ่น ที่มา ภาษา วัฒนธรรม” รอบชิงชนะเลิศ กลุ่มที่ ๑ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก โดยมี นายศานติ  ภักดีคำ รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานกรรมการตัดสินและมอบรางวัลฯ ทั้งนี้มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนกลุ่มภาคอีสานผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน ๑๐ คน
ผลการประกวดฯ ปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวญาณิศา ว่องชิงชัย โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี เล่าเรื่อง “วิถีกาญจน์ย่านปากแพรก” รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  ได้แก่ เด็กหญิงธนิษฐ์ชญา ฮะสูน โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ฝ่ายมัธยม) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เล่าเรื่อง “หัวหินถิ่นนี้มีดีมากกว่าทะเล” รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่  เด็กชายก้องกิดากร ปั้นเจริญ โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา จังหวัดสระแก้ว เล่าเรื่อง “วัฒนานคร เมืองแห่งความสุข”
ส่วนรางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กหญิงกัญญาพัฒน์ ค้ำจุน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก เล่าเรื่อง “มังคละเภรี วงดนตรีพื้นบ้าน”, นางสาวกาญจนาภา ผลพงา โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร เล่าเรื่อง “ตำนานศาลเจ้าพ่อเสือ”, เด็กหญิงณิชาภัทร์ เบญจมานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เล่าเรื่อง “แกงหลอก อาหารโบราณของคนเมืองเพ็ชร”, เด็กหญิงธนพร โชคศรีเจริญ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี เล่าเรื่อง “เมืองสามหมอก ดินแดนสามวัฒนธรรม”, เด็กหญิงเบญญาภา ศรีมี โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เล่าเรื่อง “งานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน”, เด็กหญิงวีรดา สุตาวรรณ์ โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ จังหวัดนครสวรรค์ เล่าเรื่อง “ท้องถิ่น ที่มา ภาษา วัฒนธรรม” และเด็กหญิงสุวรินทร์ ศิริปกรณ์กิตติ์ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว จังหวัดตาก เล่าเรื่อง “พหุวัฒนธรรมรุ่งเรือง แม่สอดเมืองสุดประจิม
 
ทั้งนี้ นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองรองชนะเลิศทั้ง ๒ อันดับ จะได้รับรางวัลราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๕ พร้อมทุนการศึกษา ซึ่งจะเข้ารับรางวัลดังกล่าวในงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๕ ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ที่จะจัดในช่วงเดือนปลายกรกฎาคมนี้

ดูข่าวทั้งหมด