วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565
ผลการประกวดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่น หัวข้อ “ท้องถิ่น ที่มา ภาษา วัฒนธรรม” รอบชิงชนะเลิศ กลุ่มที่ ๔ กลุ่มโรงเรียนภาคใต้

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องจุพา ชั้น ๑ โรงแรมต้นอ้อยแกรนด์ โฮเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายศานติ  ภักดีคำ รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานกรรมการตัดสินและมอบรางวัลการประกวดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่น หัวข้อ “ท้องถิ่น ที่มา ภาษา วัฒนธรรม” รอบชิงชนะเลิศ ที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดขึ้น ซึ่งเป็นการประกวดฯ ของนักเรียนที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในกลุ่มที่ ๔ กลุ่มโรงเรียนภาคใต้ 

 ผลการประกวดฯ ปรากฏว่า เด็กหญิงวิมลณัฐ อรุณโชติ โรงเรียนสวนศรีวิทยา จังหวัดชุมพร ซึ่งเล่าเรื่องในหัวข้อ “วัฒนธรรมลุ่มน้ำหลังสวน” เป็นผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นใต้ได้ดี ชัดเจนมีลีลาน่าฟัง เหมาะสมและสมวัย จนคว้ารางวัลชนะเลิศไปครอง

ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ เด็กหญิงชลิณีร์ นวลทอง โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒  สงขลา  จังหวัดสงขลา เล่าเรื่อง “เขาคูหา ภูผามีตำนาน”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ เด็กหญิงกรกต แนมโส โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง จังหวัดนครศรีธรรมราช เล่าเรื่อง  “ท้องถิ่น ที่มา ภาษา วัฒนธรรม”  และรางวัลชมเชยมีด้วยกันทั้งหมด ๔ รางวัล ได้แก่ เด็กชายชนะสิทธิ์  เปลี่ยนผลัด จากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย  จังหวัดภูเก็ต เล่าเรื่อง “บาบ๋า ความงดงามข้ามชาติพันธุ์”,   

นางสาวณัฐณิชา  พานิชกุล จากโรงเรียนบางแก้วพิทยาคม  จังหวัดพัทลุง เล่าเรื่อง “เสน่ห์เมืองลุง”, เด็กหญิงณัฐธยาน์  อริยะเศรณี จากโรงเรียนวัดประสาทนิกร  จังหวัดชุมพร เล่าเรื่อง “ขึ้นโขนชิงธง” และเด็กหญิงอาทิตยา  เรืองจรัส จากโรงเรียนบ้านเขาพระ จังหวัดสงขลา เล่าเรื่อง “ประวัติความเป็นมาของตำบลเขาพระ”

ทั้งนี้ นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองรองชนะเลิศทั้ง ๒ อันดับ จะได้รับรางวัลราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๕ พร้อมทุนการศึกษา ซึ่งจะเข้ารับรางวัลดังกล่าวในงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๕ ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ที่จะจัดในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ 
ดูข่าวทั้งหมด