วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564
โครงการประชุมระดมสมอง
เรื่อง “คลายเครียด สร้างสุข ยุควิกฤติโควิด ๑๙ ในปัจจุบัน”

คณะกรรมการศึกษาและพัฒนาความรู้ทางจิตวิทยาและสังคม สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

จะจัดโครงการประชุมระดมสมอง เรื่อง “คลายเครียด สร้างสุข ยุควิกฤติโควิด ๑๙ ในปัจจุบัน”


ในวันพุธที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๙.๓๐–๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๕๐๑-๕๐๓ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

ดำเนินการประชุมด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting

จึงขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว โดยสามารถติดต่อขอบรับหมายเลข ไอดี zoom ได้ที่

นางสาวอิสริยา เลาหตีรานนท์ โทรศัพท์ ๐๒ ๓๕๖๐๔๖๖-๗๐ ต่อ ๕๐๒๐ดูข่าวทั้งหมด