logo
วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562
ผลการประกวดเล่าเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นด้านอาหาร หัวข้อ “ของกินถิ่นบ้านฉัน” ภาคอีสาน

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานกรรมการตัดสินการประกวดเล่าเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นด้านอาหาร หัวข้อ “ของกินถิ่นบ้านฉัน” ภาคอีสาน ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น โดยผลการประกวดมีดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา ๑๒,๐๐๐ (หนึ่งหมื่นสองพัน) บาท พร้อมเกียรติบัตร
เด็กชายจิตรกร แสนบัวคำ โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ จังหวัดหนองบัวลำภู
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ (หนึ่งหมื่น) บาท พร้อมเกียรติบัตร
เด็กหญิงกวินกาญจน์ สีท้าว โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ ๒๐๙ จังหวัดมหาสารคาม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ทุนการศึกษา ๘,๐๐๐ (แปดพัน) บาท พร้อมเกียรติบัตร
เด็กหญิงพิมพ์วิมล วังคีรี โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม จังหวัดเลย
รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ (สามพัน) บาท พร้อมเกียรติบัตร
เด็กหญิงจันจิรา มางิ้ว โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม จังหวัดหนองบัวลำภู
เด็กหญิงจิรภิญญา ศรีละคร โรงเรียนอนุบาลวิภาวี จังหวัดบึงกาฬ
เด็กหญิงทิพย์วรา เปรมทอง โรงเรียนบ้านหนองผือนาในวิทยาคาร จังหวัดสกลนคร
เด็กชายปัญญากร ชุ่มนาเสียว โรงเรียนบ้านม่วง จังหวัดหนองคาย
เด็กชายรุ่งอรุณ งอกคำ โรงเรียนเทศบาล ๑ (วิทยานารี) จังหวัดชัยภูมิ
เด็กหญิงสร้อยฟ้า สมพงศ์พันธ์ โรงเรียนหนองแวงบึงงาม จังหวัดร้อยเอ็ด
เด็กหญิงอภิชญา จันทร์ส่อง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม จังหวัดอุบลราชธานี


การประกวดดังกล่าวฯ เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๒ นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ จะเข้ารับรางวัลในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ซึ่งในปีนี้ จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องแคทลียา โรงแรม รามาการ์เด้นท์ กรุงเทพฯดูข่าวทั้งหมด