วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562
อย่ามัวแต่โต้แย้งไทยเป็นอันดับหนึ่งหรือเปล่า? (ศาสตราจารย์ ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร)

อย่ามัวแต่โต้แย้งไทยเป็นอันดับหนึ่งหรือเปล่า?


โดยศาสตราจารย์ ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร
ภาคีสมาชิก ประเภทวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์


เสนอต่อที่ประชุมราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก
สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา
วันพุธที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
  • อย่ามัวแต่โต้แย้งไทยเป็นอันดับหนึ่งหรือเปล่า?

  • ดูข่าวทั้งหมด