วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสภา

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
แบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสภา


คณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสภา ระหว่างวันที่ ๕-๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเบย์วินโดว์ แอทซี ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมี ศ. นพ.ยงยุทธ วัชรดุลย์ ประธานคณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานเปิดงาน ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา เครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสภา และเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานของเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสภา ในปีงบประมาณที่ผ่านมา และให้เครือข่ายได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และแสดงความคิดเห็นร่วมกันในการกำหนดกรอบแนวทางการวางแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายสหวิทยาการฯ รวมทั้งเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างเครือข่ายในภูมิภาคต่าง ๆ และสร้างการมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนงานโครงการและกิจกรรมที่มีผลดี ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลดูข่าวทั้งหมด