วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561
สมาชิกสมาพันธ์องค์กรเพื่อการพัฒนาหนังสือและการอ่าน จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาคมนักแปลและล่าม กรรมการและสมาชิกชมรมพิสูจน์อักษรมาศึกษาดูงานด้านภาษาไทยของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา

นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา มอบหมายให้นางสาวสุปัญญา ชมจินดา ผู้อำนวยการกองศิลปกรรม และโฆษกสำนักงานราชบัณฑิตยสภา บรรยายเรื่อง “องค์ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ทางภาษา สำนักงานราชบัณฑิตยสภา” ให้คณะของ ดร.ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล ในโอกาสนำสมาชิกสมาพันธ์องค์กรเพื่อการพัฒนาหนังสือและการอ่าน จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาคมนักแปลและล่าม กรรมการและสมาชิกชมรมพิสูจน์อักษรมาศึกษาดูงานด้านภาษาไทยของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ หอประวัติดูข่าวทั้งหมด