วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
โครงการแลกเปลี่ยนความรู้และประสานงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปวัฒนธรรม กับองค์การปราชญ์ต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

โครงการแลกเปลี่ยนความรู้และประสานงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปวัฒนธรรม
กับองค์การปราชญ์ต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม-วันศุกร์ที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑


ดร.โสภา  ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์  นายกราชบัณฑิตยสภา นำผู้บริหาร ราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก และเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา รวม ๑๗ คน เดินทางไปแลกเปลี่ยนความรู้และประสานงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปวัฒนธรรมกับองค์การปราชญ์ต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม-วันศุกร์ที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา


รายชื่อผู้เดินทาง จำนวน ๑๗ คน ดังนี้


ผู้บริหารราชบัณฑิตยสภา


๑. ดร.โสภา  ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์  นายกราชบัณฑิตยสภา


๒. นายนิพนธ์  ทรายเพชร  อุปนายกราชบัณฑิตยสภา คนที่ ๑


สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง


๓. ศ.เกริกเกียรติ  พิพัฒน์เสรีธรรม  ผู้แทนประธานสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง


๔. รศ. ดร.ทิศนา  แขมมณี  ราชบัณฑิต


๕. ศ. ดร.ผาสุก  พงษ์ไพจิตร  ภาคีสมาชิก


สำนักวิทยาศาสตร์


๖. ศ. นพ.สุรพล  อิสรไกรศีล  ประธานสำนัก


๗. ศ. ดร. นสพ.ณรงค์ศักดิ์  ชัยบุตร  ราชบัณฑิต


๘. ศ. ดร.สักกมน  เทพหัสดิน ณ อยุธยา  ภาคีสมาชิก


สำนักศิลปกรรม


๙. ศ. ดร.ประคอง  นิมมานเหมินท์  ประธานสำนัก


๑๐. ศ. ดร.ประพิณ  มโนมัยวิบูลย์  ราชบัณฑิต


๑๑. ศ. ดร.พรสรรค์  วัฒนางกูร ราชบัณฑิต


๑๒. รศ.โชษิตา  มณีใส  ภาคีสมาชิก


ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา


๑๓. นางสาวกนกวลี  ชูชัยยะ  เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา


๑๔. นางสาวบุญธรรม  กรานทอง  ผู้อำนวยการกองธรรมศาสตร์และการเมือง


๑๕. นางพรทิพย์  เดชทิพย์ประภาพ  นักวรรณศิลป์ชำนาญการ


๑๖. นางสาวศยามล  แสงมณี  นักวรรณศิลป์ชำนาญการ


๑๗. นายสมศักดิ์  ยศกลาง  นักวรรณศิลป์ปฏิบัติการ


สถานที่ที่ไปแลกเปลี่ยนความรู้ มี ๗ แห่ง ได้แก่


๑. สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง (วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)


อนึ่ง นายพิริยะ  เข็มพล เอกอัครราชทูต ให้การต้อนรับและเลี้ยงอาหารเย็นดูข่าวทั้งหมด