วันอังคารที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561
สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัด “โครงการสร้างความรับรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสม” ณ พื้นที่จังหวัดแพร่และพะเยา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘-วันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เลขาธิการราช-บัณฑิตยสภามอบหมายให้นางแสงจันทร์ แสนสุภา รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภานำเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาเดินทางไปยังพื้นที่จังหวัดแพร่และจังหวัดพะเยา เพื่อจัด “โครงการสร้างความรับรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสม” ในโอกาสที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งตรวจเยี่ยมภารกิจหน่วยงานในกำกับของรัฐมนตรี


กิจกรรมของคณะฯ ประกอบด้วย จัดนิทรรศการ ณ หอประชุมโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยาและเยี่ยมชมโครงการจักรยานน้ำเพื่อการท่องเที่ยวที่กองทุนหมู่บ้านโป่งศรี หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองฯ จังหวัดแพร่, จัดนิทรรศการ ณ หอประชุมโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ และเยี่ยมชมโครงการปลูกพืชเศรษฐกิจ (เมล่อน) ที่กองทุนหมู่บ้านปากทาง หมู่ที่ ๖ ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ และเยี่ยมชมโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ ณ กองทุนชุมชนเมือง วัดศรีอุโมงค์คำ ตำบลเวียง อำเภอเมืองฯ จังหวัดพะเยาดูข่าวทั้งหมด