วันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561
สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย : ภาคกลาง

เมื่อวันที่ ๓๐-๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องกรุงศรีอยุธยา ๒ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย : ภาคกลาง เพื่อให้ครูภาษาไทยที่เข้ารับการอบรมได้เสริมความรู้ แนวคิด และมุมมองทางด้านภาษาและนำไปใช้ให้ถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนต่อไป

การอบรมฯ วันแรก มีการบรรยายเรื่อง “องค์ความรู้ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา” โดย นางสาวสุปัญญา ชมจินดา ผู้อำนวยการกองศิลปกรรม และมีบรรยายเรื่อง “เป้าหมายและกลวิธีการสอนวรรณคดีไทย” โดย ศ. ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต ภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรรม ส่วนวันที่สอง มีการบรรยายเรื่อง “เนื้อหาสาระที่จำเป็นสำหรับการสอนภาษาไทย” โดย รศ. ดร.นววรรณ พันธุเมธา ราชบัณฑิต สำนักศิลปกรรม บรรยายเรื่อง “ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่นกับการศึกษาภาษาและวรรณคดีไทย” โดย รศ. ดร.ศานติ ภักดีคำ ภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรรม ทั้งนี้ มีครูอาจารย์ภาษาไทยจากจังหวัดต่าง ๆ ในภาคกลางให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้เป็นจำนวนมากดูข่าวทั้งหมด