วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561
ขอเชิญผู้สนใจ เข้าชมและทดลองใช้ “พจนานุกรมภาษามือไทย ฉบับราชบัณฑิตยสภา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙”

ขอเชิญผู้สนใจ เข้าชมและทดลองใช้ “พจนานุกรมภาษามือไทย ฉบับราชบัณฑิตยสภา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙” ซึ่งสำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดทำขึ้นโดยมีรูปแบบที่สอดคล้องกับกระบวนการรับรู้ของคนพิการทางการได้ยินและประโยชน์ในด้านการนำไปใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน นำเสนอและแสดงผลแบบสื่อประสม (multimedia) มีองค์ประกอบหลักคือ (๑) รูปภาพ (๒) อักษรไทย (๓) ภาษามือไทย และ (๔) เสียงประกอบ เนื้อหาประกอบด้วย คำศัพท์ ลักษณนามทั้งแบบแสดงท่ามือแต่ละแบบ ตัวอย่างประโยค ๔ แบบ ได้แก่ ประโยคบอกเล่า, ประโยคคำถาม-คำตอบที่ ๑, ประโยคคำถาม-คำตอบที่ ๒ และประโยคคำสั่ง/ขอร้อง/ชักชวน/อื่น ๆ

พจนานุกรมภาษามือไทยนี้เป็นประโยชน์แก่คนพิการทางการได้ยิน คนพิการทางการเห็น ล่ามภาษามือ ครูที่สอนในโรงเรียนโสตศึกษา/โรงเรียนที่มีคนพิการทางการได้ยินเรียนร่วม ครอบครัวของคนพิการทางการได้ยิน ผู้ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการทางการได้ยิน และผู้สนใจทั่วไป

ผู้สนใจสามารถเข้าไปชมและทดลองใช้้ที่เว็บไซต์สำนักงานราชบัณฑิตยสภา www.royin.go.th เข้าไปที่ พจนานุกรมภาษามือไทย ฉบับราชบัณฑิตยสภา และทดลองใช้ตามขั้นตอนได้ดูข่าวทั้งหมด