วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562
สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัด “โครงการสร้างความรับรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสม” ณ จังหวัดอุดรธานีและหนองบัวลำภู ในโอกาสที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) ตรวจเยี่ยมกองทุนหมู่บ้าน

เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภามอบหมายให้นางสาวสุปัญญา ชมจินดา ผู้อำนวยการกองศิลปกรรม เป็นผู้แทนนำเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาเดินทางไปจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อจัด “โครงการสร้างความรับรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสม (จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองบัวลำภู)” ในโอกาสที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งตรวจเยี่ยมภารกิจหน่วยงานในกำกับของรัฐมนตรี
ในการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) ณ กองทุนหมู่บ้านผ่านศึก ๔ ตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุดรธานี และกองทุนหมู่บ้านชุมชนหาดสวรรค์ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองฯ จังหวัดหนองบัวลำภู รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับฟังการรายงานสรุปผลและความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านฯ รวมทั้งประโยชน์ที่สมาชิกกองทุนได้รับ
ซึ่งรัฐมนตรีประจำสำนักประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวกับชาวบ้านและสมาชิกกองทุนว่านายกรัฐมนตรีมีความประสงค์ที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนให้ชาวบ้านได้ดำเนินการกองทุนได้อย่างเข้มแข็ง เลี้ยงตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพยายามที่จะช่วยเหลืออย่างเต็มที่ พร้อมกันนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวย้ำว่าตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้ดูแลกองทุนหมู่บ้านนั้น ได้พยายามสนับสนุนอย่างเต็มกำลังเพื่อให้ชาวบ้านได้จัดทำโครงการจัดทำกองทุนตามความต้องการของชุมชนเอง บริหารจัดการกันเอง เพื่อสร้างประโยชน์สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนของตน โดยให้ยึดหลักสำคัญคือต้องบริหารจัดการอย่างซื่อตรง โปร่งใส และตรวจสอบได้
ในการนี้ สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสม โดยจัดนิทรรศการและเชิญชาวบ้านร่วมกิจกรรมถาม-ตอบการใช้ภาษาไทย ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านผ่านศึก ๔ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านตาล อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุดรธานี และสถาบันการเงินชุมชนหาดสวรรค์ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองฯ จังหวัดหนองบัวลำภู และได้เยี่ยมชมโครงการตลาดประชารัฐและร้านค้าประชารัฐของทั้งสองกองทุน ตลอดจนร่วมชมการแข่งขันฟุตบอลกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ณ สถาบันการเงินชุมชนหาดสวรรค์ดูข่าวทั้งหมด